Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по чл.127 ал.1 от ЗУТ

на

1.ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  НА ГР.ВЕЛИНГРАД И С.ДРАГИНОВО И ЗЕМЛИЩАТА ИМ” (със съответните схеми към него), изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ, одобрени с Решение №131/27.04.2017г на Общински съвет-Велинград

2.”ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА” на плана.

Предварителният проект и схемите към него, както и

Информацията за преценяване необходимостта от екологична оценка са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа във фоайето на първи етаж на сградата на Община Велинград,както и на интернет страницата на Община Велинград: http://www.velingrad.bg за оглед, информиране допълване,писмени становища, мнения, препоръки и възражения на заинтересованите лица, които да могат да се представят в деловодството на Община Велинград в срок до 16.30часа на  11.03.2019г.(понеделник).

Общественото обсъждане ще се проведе на 11.03.2019г.(понеделник)  от 17,00 часа в Голяма зала, ет.1 в сградата на Общинска администрация-Велинград, бул.”Хан Аспарух”№35

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Пламен Гьоров – юрисконсулт в отдел „УСНРОПЗ” към Община Велинград тел.: 0886580367;

e-mail: vgpravo@gmail.com.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

(Подпис: Зам.-кмет Светла Томова

Оправомощена със:

Заповед №382 от 28.03.2018г.

на Кмета на Община Велинград)

Коментарите са изключени!