Обявление

         На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 222 от 08.02.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – СХЕМА ЗА ТРАСЕ-  НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (ВЛ НН) ПО УЛИЦА С о.т.147-181-180 ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА  СЪЩЕСТВУВАЩА ВЛ НН ПРЕЗ УПИ III-303 В КВ.16 ПО ПЛАНА НА С. ЮНДОЛА, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД.

    Целта на разработката е да се определи трасе на нова ВЛ НН за изместване на съществуваща ВЛ НН, която преминава през УПИ III303 в кв.16 по плана на с. Юндола. Планът ще се изработи в съответствие с Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Трасетo ще бъдe осъщественo въздушно. Общата дължина на новото трасе на ВЛ НН ще бъде 106 л. м.

      Трасето на нова ВЛ НН е проектирано да започва от съществуващ стълб на ВЛ НН, който се намира пред УПИ II355 при о.т.147 от плана на с. Юндола, да пресече улицата и чрез четири нови стълба,разположени в улица с ос.т. № 147-181-180  да достига до мястото, където ще се свърже със съществуваща ВЛ НН пред УПИ III303, за да се осъществи премахване на съществуващата ВЛ НН, която преминава през УПИ III303 в кв.16 по плана на с. Юндола.

Коментарите са изключени!