Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 242/11.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :

         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ LХІІІ-1015,1202 в кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.

        С проект за частично изменение на плана за застрояване се предвижда промяна в одобреното  застроително петно за УПИ LХІІІ-1015,1202 по следния начин: ново застроително петно до три етажа – свързано застрояване с УПИ ХХХVІ-1203, като се спазват всички нормативни отстояния от другите съседни имоти, като е предвидено двуетажното ниско тяло на улична регулация.                  Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“, със следните параметри: плътност на застрояване- 60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона – Жм.

        Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

          Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

12.02.2019 г.

Коментарите са изключени!