Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 178/04.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :

         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застройка съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

        Съгласно приложената идейна скица, целта на проекта е:

-да бъде изменена регулацията на УПИ ІІІ-403 и ІV-402,404, така че да се образуват нови УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници, съгласно §8 от ЗУТ;

-строителство на сгради в съответствие с отреждането на нов УПИ ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ /жилищна сграда – на граница от изток и сграда с търговски обект на първи етаж и жилище на втори етаж – на съответно 1,00 м и 3,00 м от север и запад /улици/ и на граница от изток, както и запазване на съществуващите жилищни сгради в новите УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, при устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина /до 10 м/, означена като /Жм/, и максимални параметри на застрояване: етажност – до 3 етажа, височина на стрехата – до 10 м, плътност на застрояване – до 60%, Кинт –до 1,2, минимално озеленяване – 40%

       Площ на нов УПИ ІІІ-403 – 170 кв.м.

       Площ на нов УПИ ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“– 230 кв.м.

       Площ на нов УПИ VІ-402,1378 – 169 кв.м.

       Площ на общински ПИ с проектен № 1377 към нов УПИ ІV-404,1377 – 69 кв.м.

       Площ на общински ПИ с проектен № 1378 към нов УПИ VІ-402,1378 – 35 кв.м.

       Към заявлението са приложени всички необходими писмени доказателства за необходимостта от изработване на ПУП./задание за изработване на ПУП , проект за частично изменение на плана за регулация и застройка съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

          Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

12.02.2019 г.

Коментарите са изключени!