Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 224/11.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :

        Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на план за регулация на основание §8 от ЗУТ за УПИ VІІ-178 в кв.48 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

          С проекта за частично изменение на план за регулация, уличната регулация в югозападната част на УПИ VІІ-178 се променя по съществуващата на място масивна ограда и сграда. Дворищната регулация между УПИ VІІ-178, VІ-179 и VІІІ-177 се изменя по имотните граници на ПИ 178, 179 и 177 съгласно §8 от ЗУТ. По този начин след направените промени парцелите са с площи и отреждане, както следва:

          УПИ VІІ-178 с площ 675.00 кв.м. по имотните граници на ПИ 178.

          УПИ VІ-179 с площ 543.00 кв.м. по имотните граници на ПИ 179.

          УПИ VІІІ-177 с площ 318.00 кв.м. по имотните граници на ПИ 177.

          Промените са отразени с зелен цвят в идейното предложение.

          Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

12.02.2019 г.

Коментарите са изключени!