Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 226/11.02.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :

        Изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване /на основание §8 от ЗУТ/ за УПИ І-816 и УПИ ІІ-837 в кв.96 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

           С проекта за частично изменение плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация между УПИ І и УПИ ІІ се изменя по следния начин: дворищната регулационна линия се поставя в съответствие с общата имотна граница на ПИ 816 и ПИ 837 съгласно §8 от ЗУТ. По този начин се образуват парцели с площи и отреждане, както следва:

            УПИ І-816 с площ 362.00 кв.м. по имотните граници на ПИ 816.

            УПИ ІІ-837 с площ 362.00 кв.м. по имотните граници на ПИ 837.

            Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

            С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда сфободно застрояване на новообразуваните парцели, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците, а отстоянията от общата граница на двата имота е по 3м.   Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

Устроиствените параметри са следните: Плътност на застрояване-до 60%; Кинт-до 1,2; озеленяване- 40%; устройствена зона „Жм“.

             Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в идейната скица.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

12.02.2019 г.

Коментарите са изключени!