Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.2 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Вид   декларация

№ 1 / 05.06.2018 г Неделко Иванов Шаламанов Главен инспектор  Изтегли
№ 2 / 05.06.2018 г Тодор Николов Семерджиев Инспектор Изтегли
№ 3 / 05.06.2018 г Стоян Атанасов Дулев Управител на ЗЖ за лица с физически увреждания  Изтегли
№ 4 / 05.06.2018 г Спас Димитров Шулев Главен инспектор  Изтегли
№ 5 / 05.06.2018 г Славка Стоянова Даскалова Главен специалист  Изтегли
№ 6 / 05.06.2018 г Даниела Иванова Симеонова Главен специалист  Изтегли
№ 7 / 05.06.2018 г Иван Георгиев Пукнев Н-к отдел „ИБКТ“  Изтегли
№ 8 / 05.06.2018 г Мария Иванова Кантарева Главен специалист  Изтегли
№ 9 / 05.06.2018 г Тодорка Николова Статева Управител на Център СВ „Развитие“  Изтегли
№  10 / 05.06.2018 г Радка Бориславова Гарданска Юрисконсулт  Изтегли
№  11 / 05.06.2018 г Николай Любомиров Машев Главен инспектор  Изтегли
№  12 / 05.06.2018 г Боряна Иванова Алексиева Главен специалист  Изтегли
№  13 / 05.06.2018 г Биляна Лещарова-Саздова Главен специалист  Изтегли
№  14/ 05.06.2018 г Линко Демиров Чукалов Главен специалист  Изтегли
№  15 / 05.06.2018 г Елена Николаева Веселинова Главен специалист  Изтегли
№  16 / 05.06.2018 г Цеца Николова Нистерова Главен специалист  Изтегли
№  17 / 05.06.2018 г Надка Стоянова Келчева Н-к  на отдел „УСНРОПЗ“  Изтегли
№  18 / 05.06.2018 г Мариана Георгиева Белухова Главен експерт  Изтегли
№  19 / 05.06.2018 г Иванка Стоилова Водева Главен специалист  Изтегли
№  20 / 05.06.2018 г Иво Юлиянов Ардалиев Главен специалист  Изтегли
№  21 / 05.06.2018 г Деяна Николова Колева Младши експерт  Изтегли
№  22 / 05.06.2018 г Румен Китенов Кюлюмов Младши експерт  Изтегли
№  23 / 05.06.2018 г Алтънай Азисова Тангърова Младши експерт  Изтегли
№  24 / 05.06.2018 г Юлия Георгиева Юргакиева Младши експерт  Изтегли
№  25 / 05.06.2018 г Таня Иванова Кръстева Младши експерт  Изтегли
№  26 / 05.06.2018 г Георги Христов Христозов Младши експерт  Изтегли
№  27 / 05.06.2018 г Илияна Иванова Гешева Старши експерт  Изтегли
№  28 / 05.06.2018 г Мариана Димитрова Зинкова-Шенкова Директор на д-я „ХСД“  Изтегли
№  29 / 05.06.2018 г Надежда Василева Стефанова Юрисконсулт  Изтегли
№  30 / 05.06.2018 г Пенка Христова Чорева Главен специалист  Изтегли
№  31 / 05.06.2018 г Йорданка Петкова Вецова Главен специалист  Изтегли
№  32 / 05.06.2018 г Александър Петров Мандилов Главен специалист  Изтегли
№  33 / 05.06.2018 г Таня Атанасова Павлова-Кълвачева Главен експерт  Изтегли
№  34 / 06.06.2018 г Дафинка Драгнева Шуманова Инспектор  Изтегли
№  35 / 06.06.2018 г Милена Иванова Лулина Старши инспектор  Изтегли
№  36 / 06.06.2018 г Таня Николова Карова Главен специалист  Изтегли
№  37 / 06.06.2018 г Йоана Тошкова Тошева Старши специалист  Изтегли
№  38 / 06.06.2018 г Атанас Димитров Гаджев Главен специалист  Изтегли
№  39 / 06.06.2018 г Невена Здравкова Шуманова Главен специалист  Изтегли
№  40 / 06.06.2018 г Невена Кирилова Мерджанова Старши специалист  Изтегли
№  41 / 06.06.2018 г Даниела Бисерова Бошнакова Главен специалист  Изтегли
№  42 / 06.06.2018 г Ели Димитрова Крайчева Младши експерт  Изтегли
№  43 / 06.06.2018 г Иванна Асенова Карашикова Главен специалист  Изтегли
№  44 / 06.06.2018 г Радка Георгиева Халачева Инспектор  Изтегли
№  45 / 06.06.2018 г Алекс Бисеров Бошнаков Главен специалист  Изтегли
№  46 / 06.06.2018 г Ваня Атанасова Станоева Главен специалист  Изтегли
№  47 / 06.06.2018 г Яна Василева Савова Старши експерт  Изтегли
№  48 / 06.06.2018 г Димитрина Георгиева Кондева Главен специалист  Изтегли
№  49 / 06.06.2018 г Илияна Манушова Бошнакова Младши експерт  Изтегли
№  50 / 06.06.2018 г Таня Димитрова Павлова Младши експерт  Изтегли
№  51 / 06.06.2018 г Десислава Романова Папаркова Младши експерт Изтегли
№  52 / 06.06.2018 г Соня Сашова Стриглева Главен специалист ОбС Изтегли
№  53 / 06.06.2018 г Тодор Илиев Кацаров Главен специалист Изтегли
№  54 / 06.06.2018 г Десислава Бисерова Лилова-Манушова Главен специалист Изтегли
№  55 / 06.06.2018 г Снежанка Серьожова Цанова Н-к на отдел „МП“ Изтегли
№  56 / 06.06.2018 г Натали Стефанова Видаркинска Директор на д-я „АДУС“ Изтегли
№  57 / 06.06.2018 г Красимира Иванова Тричкова Главен инспектор Изтегли
№  58 / 06.06.2018 г Керанка Янкова Пухалева Главен специалист Изтегли
№  59 / 06.06.2018 г Димитрина Благоева Малинова Главен специалист Изтегли
№  60 / 06.06.2018 г Методи Тодоров Клинчев Инспектор Изтегли
№  61 / 06.06.2018 г Йорданка Райкова Кадурина Младши експерт Изтегли
№  62 / 06.06.2018 г Георги Стоянов Минков Директор ОП“СИП и ТИЦ“ Изтегли
№  63 / 06.06.2018 г Стоянка Ангелова Иванова-Кърпачева Секретар на Община Изтегли
№  64 / 06.06.2018 г Даниела Иванова Филипова-Енева Старши специалист Изтегли
№  65 / 06.06.2018 г Димитрия Тодорова Кафеджиева Н-к на отдел „ТСУ“ Изтегли
№  66 / 06.06.2018 г Боряна Велкова Петричева Директор ДГ“Слънчице“ Изтегли
№  67 / 06.06.2018 г Недялко Делчев Гинчев Служител по сигурността на информацията Изтегли
№  68 / 06.06.2018 г Величка Славчова Манева Директор ДГ“Еделвайс“ Изтегли
№  69 / 06.06.2018 г Гергана Антонова Божанова Главен специалист Изтегли
№  71 / 06.06.2018 г Силвия Бисерова Сеферова Главен специалист Изтегли
№  76 / 06.06.2018 г Костадинка Иванова Мицина Младши експерт Изтегли
№  77 / 06.06.2018 г Мая Миланова Лачева Счетоводител Изтегли
№  78 / 06.06.2018 г Маргарита Стоева Узунова Директор ДГ“Детски рай“ Изтегли
№  79 / 06.06.2018 г Райна Димитрова Нешева Директор ДГ“Ю.Гагарин“ Изтегли
№  80 / 06.06.2018 г Янка Георгиева Тренчева Н-к на отдел „ФБ“ Изтегли
№  81 / 06.06.2018 г Калинка Стойчева Йовчева Младши експерт Изтегли
№  82 / 06.06.2018 г Анна Георгиева Маркова Главен специалист Изтегли
№  83 / 06.06.2018 г Васил Иванов Атанасов Главен експерт Изтегли
№  84 / 06.06.2018 г Величка Чавдарова Устабашиева Главен специалист Изтегли
№  85 / 06.06.2018 г Цвета Трифонова Спасова Н-к на отдел „ИП“ Изтегли
№  86 / 06.06.2018 г Тодор Янков Янков Секретар на Община Изтегли
№  87 / 06.06.2018 г Гергана Веселинова Гяхова Старши инспектор Изтегли
№  88 / 06.06.2018 г Красимир Николаев Николов Главен специалист Изтегли
№  89 / 06.06.2018 г Цветана Иванова Кафеджиева Инспектор Изтегли
№  90 / 06.06.2018 г Георги Йорданов Ачев Главен специалист Изтегли
№  91 / 07.06.2018 г Петрунка Василева Томова Главен специалист Изтегли
№  92 / 07.06.2018 г Милка Благова Станудина Главен специалист ОбС Изтегли
№  93 / 07.06.2018 г Пламен Ясенов Гьоров Юрисконсулт Изтегли
№  94 / 07.06.2018 г Александра Богданова Керина Юрисконсулт Изтегли
№  95 / 07.06.2018 г Сава Стоянов Шумарев Главен специалист  Изтегли
№  96 / 07.06.2018 г Елена Славчова Янева-Зисова Директор ДЦПЛУ   Изтегли 
№  97 / 07.06.2018 г Десислава Михайлова Сандакова Директор ЦНСТ1 и ЦНСТ 2 Изтегли
№  98 / 07.06.2018 г Веселина Димитрова Ямакова-Ковачева Директор ЦНСТДМУ Изтегли
№  99 / 07.06.2018 г Йорданка Георгиева Нанова Директор ЦОП Изтегли
№  100 / 07.06.2018 г Сашка Николова Еличина Финансов Контрольор Изтегли
№  101 / 07.06.2018 г Гергана Иванова Владимирова Инспектор Изтегли
№  102 / 07.06.2018 г Албен Емилов Купенов Старши вътрешен одитор Изтегли
№  103 / 07.06.2018 г Мария Петрова Тошева Главен специалист Изтегли
№  104 / 07.06.2018 г Петър Иванов Кондев Главен експерт Изтегли
№  105 / 07.06.2018 г Тодор Андреев Енев Главен архитект Изтегли
№  106 / 07.06.2018 г Пламен Атанасов Марков Главен специалист Изтегли
№  107 / 07.06.2018 г Мая Ангелова Ямакова Директор ДГ“Фантазия“ Изтегли
№  108 / 07.06.2018 г Силвия Климентова Мандраджиева Директор ДГ“Кокиче“ с.Грашево Изтегли
№  109 / 07.06.2018 г Лидия Асенова Сеферова Директор ДГ“Пролет“ с.Драгиново Изтегли
№  110 / 07.06.2018 г Али Салих Бошнак Старши специалист Изтегли 
№  111 / 07.06.2018 г Ангел Георгиев Ачев Директор ОССУ Изтегли
№  112 / 07.06.2018 г Бояна Георгиева Кирилова Главен специалист Изтегли
№  113 / 07.06.2018 г Тодор Александров Владимиров Главен специалист Изтегли
№  114 / 07.06.2018 г Борислав Иванов Чинков Главен експерт  Изтегли
№  115 / 07.06.2018 г Писанка Николова Петрова Управител ОССУ-Дом за стари хора „ЕЛА“  Изтегли
№  116 / 07.06.2018 г Райна Георгиева Вардева-Дойчинова Ръководител звено за вътрешен одит Изтегли
№  117 / 07.06.2018 г Мариана Божидарова Атанасова Директор ДЦДМУ Изтегли
№  118 / 08.06.2018 г Таня Димитрова Голомехова Директор ДГ“Радост“ Изтегли
№  119 / 08.06.2018 г Цветелина Георгиева Мяшкова Младши експерт Изтегли
№  120 / 08.06.2018 г Николай Димитров Кадинов Инспектор  Изтегли
№  121 / 08.06.2018 г Катерина Василева Мирчева Директор ЦПЛР-ОДК   Изтегли
№  122 / 08.06.2018 г Али Мустафа Ракитовски Секретар на местна комислия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  Изтегли
№  123 / 08.06.2018 г Атанас Цветанов Вецов Юрисконсулт Изтегли 
№  124 / 08.06.2018 г Румяна Викторова Салкина Юрисконсулт Изтегли
№  125 / 08.06.2018 г Катя Василева Георгиева Н-к отдел „ГС“ Изтегли
№  126 / 08.06.2018 г Мехмед Хасан Мехмед Специалист Изтегли
№  127 / 08.06.2018 г Али Мустафа Палов Главен специалист Изтегли 
№  128 / 08.06.2018 г Надежда Стефанова Велчева Старши експерт Изтегли
№  129 / 08.06.2018 г Виолета Василева Благова-Дамова Младши експерт Изтегли
№  130 / 08.06.2018 г Ахмед Мехмедов Налбантов Главен експерт Изтегли
№ 131 / 08.06.2018г Мария Велкова Николова Младши експерт Изтегли
№ 132 / 08.06.2018г Екатерина Красимирова Велева Главен специалист Изтегли
№ 133 / 08.06.2018г Иван Александров Кьосов Н-к отдел „Инспекторат“ Изтегли
№ 134 / 08.06.2018г Недялко Делчев Гинчев Служител по сигурността на информацията Изтегли 
№ 135 / 08.06.2018г Лъчезара Димитрова Попова Главен специалист  Изтегли
№ 136 / 08.06.2018г Лазаринка Спасова Спасова Главен специалист Изтегли
№ 137 / 08.06.2018г Илияна Манушова Бошнакова Младши експерт  Изтегли
№ 138 / 08.06.2018г Бельо Бельов Мандраджиев Инспектор Изтегли
№ 140 / 08.06.2018г Борис Благов Станудин Служител по сигурността на информацията Изтегли
№ 140 / 08.06.2018г Димитрия Тодорова Кафеджиева Инспектор  Изтегли
Коментарите са изключени!