СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ВНОСИТЕЛ,

ВХ. №

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С РЕЗЮМЕ НА БЕЛЕЖКИ

ПРИЕТИ/НЕПРИЕТИ

ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

     По обявеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, не са постъпили предложения, становища и по друг начин наименовани заявления, свързани с обявения проект.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ                     /П/ 

Кмет на община Велинград              на осн. чл. 2 от ЗЗЛД              

 

 

 

Изготвил:                                                /П/ на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Ат. Вецов – юрисконсулт отдел „УСНРОПЗ”

 

 

Коментарите са изключени!