Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28.02.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане изменение в начален план на бюджета на Община Велинград за 2019г.

Докл.:К.Йвчева, В.Благова-Дамова

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи с 2 635 988лв. От продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г.

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Увеличаване числеността на отдел „Инвестици, благоустройство и контрол върху територията.

Докл.:Т.Янков

 1. Кандидатстванеза безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и трасе на събирателен колектор до ПСОВ“ в землището на с.Драгиново и приоритетност на обекта за Община Велинград.

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград.

Докл.:Ат.Вецов

 1. Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград.

Докл.:Н.Стефанова

 1. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости – 2018г.

Докл.:Е. Миланова

 1. Приемане на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2019/2020г.

Докл.:Е.Миланова

 1. Приемане Отчет за дейността на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018г.

 Докл.:Е.Миланова

 1. Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2018г.

Докл.:Т.Кръстева

 1. План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2020г.

Докл.:Т.Кръстева

 1. Проект на Културен календар на Община Велинград за 2019г.

Докл.:Ил.Гешева

 1. Приемане Отчет за изпълнение на Програмата за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Докл.:Цв.Спасова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2019г.

Докл.:Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот чрез продажба частта на общината – 9кв.м. на Тоско Терзиев в кв.301 по плана на гр.Велинград и определяне пазарна цена на общинския имот / кв.Каменица, ул.”Тодор Узунов” №7/.

Докл.:М.Белухова

 1. Утвърждаване на конкурсни условия, начин и критерии за оценка на конкурсните условия на стартирана процедура за отдаване под наем с Решение №369/18.12.18г. на ОбС – Велинград.

Докл.:Б.Чинков

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на имот с площ от 19кв.м., находящо се в УПИ ХVІ „За помпена станция”, кв.1981 по плана на гр.Велинград, поземлен имот с идентификатор 10450.502.1549.

Докл.:Б.Чинков

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №13 от Находище на минерална вода „Драгиново”, с.Драгиново, Община Велинград на „САФКО-Стефан Гуджов” ЕООД за обект „Сладкарски цех”, находящ се в УПИ ІІІ-251, кв.58 по регулационния план на с.Драгиново.

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник КЕИ №7 „Сярна баня” от Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 на „ТАНСИМ-С” ООД за обект „Възстановителен център за настаняване”, находящ се в УПИ V-562,8483 в кв.294 по плана на гр.Велинград, ул.”Поп Топорчо” №1.

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Даване на съгласие за ПУП-промяна отреждането на имот от „Гробищен парк” в „Гробищен парк и Православен храм” в м.”Сивек” по КК на гр.Велинград.

Докл.:арх.Еми Бушнакова

 1. Промяна на Кадастралната карта на гр.Велинград за имот от 7кв.м. в УПИ ІV-2850 „За парк” в кв.156 по регулационния план на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ ХVІІІ-4572 в кв.656 и улица –тупик с ос.т.3023-3024 с площ 49кв.м. по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. ПУП- ЧИ на ПР на улица с ос.т.№№2682-2683 и УПИ VІІ, VІІІ, ІХ-общ., Х-общ., ХІ-общ. в кв.388 и УПИ VІІ и VІІІ в кв.3881 по плана на гр.Велинград.

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.39 по плана на с.Юндола.

Докл.:Д.Кондева

 1. Разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 1236 в кв.20а по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация и застройка в кв.32 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на план за регулация в кв.48 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за застрояване в кв.68 по плана на с.Драгиново.

Докл.:А.Бошнак

 1. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Бутрево, Община Велинград.

Докл.:инж.А.Палов

 1. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Рохлево, Община Велинград.

Докл.:инж.А.Палов

 1. По програмата за работа на ОбС:

     32.1.Анализ и отчет за постъпилите суми от туристически данък през 2018г., Отчет за категоризирани, ново категоризирани туристически обекти – места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата в категоризирани обекти от отдел „ТРУПП” към Община Велинград.

     32.2.Отчет за четвърто тримесечие на 2018г. на „ВКТВ” ЕООД.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

 

Дата на провеждане Час Комисия
25.02.2019г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
25.02.2019г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.02.2019г. /вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
26.02.2019г. /вторник/ 16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
27.02.2019г. /сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
27.02.2019г. /сряда/ 16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!