Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка с Решение  № 384 от 18.12.2018 г. на Общински съвет  - Велинград , се разрешава изработването на проект за изменение на улична регулация между кв.1, лв.2, кв.3, кв.4 и кв.5 в с. Бутрева, общ. Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация между о.т.13-6а-6-5-3 се променя във връзка с изградената на място и асфалтирана улица, като се преместват о.т. 6а, 6 и 5 и се образувиа нови такива – 13а и 3а. Широчината на улицата се запазва 6,0м. Променя се улица с о.т. 6-17 по съществуващата на място улица и също се запазва ширина 6,0м. Премества се о.т.17, както е показано в графичната част. Променя се улица с о.т.18-17-16-15 по съществуващата на място асфалтирана улица, като ширината й се запазва 6,0м. Осови точки 16 и 15 се преместват, както е показано в графичната част. Променя се уличната регулация между о.т.6а и 7, както е показано в графичната част по съществуващата сграда. Образува се нова о.т.6б. Във връзка с гореописаните промени, там където се образува придаваемо място към парцелите след преместването на улиците, то се придава към тях,за сметка на собствените имоти, като дворищнорегуалционните линии се продължават до новата уличнорегулационна линия (в кв.2 и кв.4).

Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

Коментарите са изключени!