Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка  с Решение № 383 от 18.12.2018 г. на Общински съвет – Велинград , се разрешава изработването на проект за изменение на улица „Съединение“ между кв.7, кв.8, в с. Долна Дъбева, общ. Велинград – между о.т.7-55-8-9-10-65-11-12.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация о.т.7-55-8-9-10-65-11-12 се променя във връзка с изградената на място и асфалтирана улица, като се преместват о.т. 11, 64, 10, 9, 8, 55 и се образуват нови такива – 12а,11,64,9, 9а, 9б, 9в,8, 8а, 8б, 64,10,10а, 10б, 10в, 55. Широчината на улицата се запазва 10,0 м. по съществуващия на място асфалтов път също с широчина 10 м. Във връзка с гореописаните промени, там където се образува придаваемо място към парцелите след преместването на улиците, то се придава към тях, като дворищнорегуалционите линии се продължават до новата уличнорегулационна линия (за УПИ XIV, XIII, XII, XI, X в кв.7). След така направените промени УПИ II – Озеленяване се разделя от новопроектираната улица, като частта на изток се оформя като нов квартал 8а и нов УПИ I – „Озеленяване“ в него.

Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”.

 

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

Коментарите са изключени!