Сесия 2019-02-28

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане изменение в начален план на бюджета на Община Велинград за 2019г.РЕШЕНИЕ № 34

Докл.:К.Йвчева, В.Благова-Дамова

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ № 35

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Увеличаване числеността на отдел „Инвестици, благоустройство и контрол върху територията“. РЕШЕНИЕ № 36

Докл.:Т.Янков

 1. Кандидатстванеза безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и трасе на събирателен колектор до ПСОВ“ в землището на с.Драгиново и приоритетност на обекта за Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 37

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 38

Докл.:Ат.Вецов

 1. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости – 2018г. РЕШЕНИЕ № 39

Докл.:Е. Миланова

 1. Приемане на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2019/2020г. РЕШЕНИЕ № 40

Докл.:Е.Миланова

 1. Приемане Отчет за дейността на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018г. РЕШЕНИЕ № 41

 Докл.:Е.Миланова

 1. Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2018г.РЕШЕНИЕ № 42

Докл.:Т.Кръстева

 1. План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2020г.РЕШЕНИЕ № 43

Докл.:Т.Кръстева

 1. Проект на Културен календар на Община Велинград за 2019г.РЕШЕНИЕ № 44

Докл.:Ил.Гешева

 1. Приемане Отчет за изпълнение на Програмата за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.РЕШЕНИЕ № 45

Докл.:Цв.Спасова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2019г.РЕШЕНИЕ № 46 

Докл.:Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот чрез продажба частта на общината – 9кв.м. на Тоско Терзиев в кв.301 по плана на гр.Велинград и определяне пазарна цена на общинския имот / кв.Каменица, ул.”Тодор Узунов” №7/. РЕШЕНИЕ № 47

Докл.:М.Белухова

 1. Утвърждаване на конкурсни условия, начин и критерии за оценка на конкурсните условия на стартирана процедура за отдаване под наем с Решение №369/18.12.18г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ № 48

Докл.:Б.Чинков

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на имот с площ от 19кв.м., находящо се в УПИ ХVІ „За помпена станция”, кв.1981 по плана на гр.Велинград, поземлен имот с идентификатор 10450.502.1549. РЕШЕНИЕ № 49

Докл.:Б.Чинков

 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №13 от Находище на минерална вода „Драгиново”, с.Драгиново, Община Велинград на „САФКО-Стефан Гуджов” ЕООД за обект „Сладкарски цех”, находящ се в УПИ ІІІ-251, кв.58 по регулационния план на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №50

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник КЕИ №7 „Сярна баня” от Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 на „ТАНСИМ-С” ООД за обект „Възстановителен център за настаняване”, находящ се в УПИ V-562,8483 в кв.294 по плана на гр.Велинград, ул.”Поп Топорчо” №1. РЕШЕНИЕ №51

Докл.:Пл.Гьоров

 1. Промяна на Кадастралната карта на гр.Велинград за имот от 7кв.м. в УПИ ІV-2850 „За парк” в кв.156 по регулационния план на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №52

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ ХVІІІ-4572 в кв.656 и улица –тупик с ос.т.3023-3024 с площ 49кв.м. по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №53

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. ПУП- ЧИ на ПР на улица с ос.т.№№2682-2683 и УПИ VІІ, VІІІ, ІХ-общ., Х-общ., ХІ-общ. в кв.388 и УПИ VІІ и VІІІ в кв.3881 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №54

Докл.:арх.Е.Крайчева

 1. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.39 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №55

Докл.:Д.Кондева

 1. Разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 1236 в кв.20а по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №56 

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация и застройка в кв.32 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №57

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на план за регулация в кв.48 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №58

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за застрояване в кв.68 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №59

Докл.:А.Бошнак

 1. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Бутрево, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №60

Докл.:инж.А.Палов

 1. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Рохлево, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №61

Докл.:инж.А.Палов

 1. По програмата за работа на ОбС:

                        30.1.Анализ и отчет за постъпилите суми от туристически данък през 2018г., Отчет за категоризирани, ново категоризирани туристически обекти – места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата в категоризирани обекти от отдел „ТРУПП” към Община Велинград.

                        30.2.Отчет за четвърто тримесечие на 2018г. на „ВКТВ” ЕООД.

 1. ПУП – ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ № І-4425,7999-„За болница” и УПИ XIII-8964-„За център за спешна медицинска помощ” в кв.65 по плана на гр. Велинград.РЕШЕНИЕ №62

 

Коментарите са изключени!