РЕШЕНИЕ № 36 /28.02.2019г.

Относно: Увеличаване числеността на отдел „Инвестици, благоустройство и контрол върху територията“.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2, изр.1-во от ЗМСМА, във връзка и при  съобразяване с чл.11, ал.2 и чл.12, ал.1 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, чл.17, ал.1, т.2 и 6 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Увеличава числеността на отдел „Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” с  един щатен брой. От численост 23,0 щатни броя става 24,0 щатни броя.

            Приложение: Органиграма.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №4 от дневния ред, по вх.№128/18.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!