РЕШЕНИЕ № 37 /28.02.2019г.

Относно: Кандидатстванеза безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и трасе на събирателен колектор до ПСОВ“  в землището на с.Драгиново и приоритетност на обекта за Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1. Дава съгласие Община Велинград да кандидатства и сключи Договор за безвъзмездно финансиране на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и трасе на събирателен колектор до ПСОВ” в землището на с. Драгиново” от ПУДООС към МОСВ.

            2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия по подготовката, кандидатстването и изпълнението на проекта.

            3. Дейностите на горепосочения проект отговарят на приоритетите, заложени в общинския план за развитие на Община Велинград в периода 2014г. – 2020г.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №5 от дневния ред, по вх.№133/18.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!