РЕШЕНИЕ № 41 /28.02.2019г.

Относно: Приемане Отчет за дейността на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема Отчет за дейността на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018г.

Приложение: Отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №9 от дневния ред, по вх.№64/23.01.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

О  Т  Ч  Е  Т 

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ПРЕЗ 2018г.

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН). : Дейността на МКБППМН при Община Велинград през 2018г. бе насочена към  осъществяване на ефективна социално – превантивна дейност, реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за  работа с деца. Местната комисия за БППМН -Велинград през 2018г. се състоеше от 12 души: председател е зам. – кмет на Община Велинград, нещатен секретар, един инспектор ДПС, един психолог, четирима педагози,  директор на ЦОП,  представител на ДСП- отдел „Закрила на детето”, представител на МБАЛ – Велинград и представител на ДБТ – гр.Велинград. Съставът на Местната комисия е определен със заповед на кмета на Община Велинград, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН. От октомври 2014г., секретаря на МКБППМН е на нещатна длъжност /граждански договор/.

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни (ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения.

Съставът на Местната комисия е определен със заповед на кмета на Община Велинград, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН. От октомври 2014г., секретаря на МКБППМН е на нещатна длъжност /граждански договор/.

ІІ.   Дейност на комисията

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия  в изпълнение на следните области на дейност?

През 2018г. МКБППМН реализира ефективна социално-превантивна дейност на територията на община Велинград. На база извършеното от предходната година, бяха изведени приоритети за работа в учебните заведения по превантивната дейност,  осмисляне свободното време на децата през лятото, разширяването на психологичната дейност в училище. МКБППМН работи и по годишните програми :за лятната работа с деца в риск, за зависимости и наркотични вещества, както и организиране на свободното време.

            За изминалата 2018г., МКБППМН работи в сътрудничество с всички училища на територията на община Велинград, отдел „Закрила на детето”, РУП – Велинград, ЦОП – Велинград, а също така и ЦНСТДМБУ – гр.Велинград. Усилията на всички, бяха насочени за постигане на положителни резултати в борбата с детската престъпност.

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.

Училищните комисии подпомагат за установяване на деца в риск или превенция на асоциално поведение,чрез своевременно сигнализиране и вземане на мерки на училищно ниво.

МКБППМН редовно осъществява взаимодействие с ЦОП – Велинград, провеждат се екипни срещи, на които се обсъжда получена информация от училищата за откриване на подобни симптоми.

1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата.

При организиране на различни програми и инициативи на МКБППМН, директорите на училищата съдействат за тяхното изпълнение и популяризиране сред учениците. През изминалата 2018г., МКБППМН направи предложение от актуални теми до директорите на училищата и по направени заявки от тяхна страна, Местната комисия организира срещи и беседи по различни проблеми свързани с подрастващите. При организиране на превантивни дейности почти винаги се осъществява предварително съгласуване с директорите на училищата. Длъжностните лица от съответното училище осигуряват достъпа на ученици до подходящи превантивни мероприятия, а понякога предлагат база за ползване.

През 2018г. МКБППМН – община Велинград съвместно с инспектор ДПС, изготви Програма на МКБППМН за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Велинград. Програмата включва 10 теми, насочени към: Пълноценно общуване, социализация, социална адаптация и интеграция, самоконтрол, грижа и отговорност за собствения живот и личностно израстване, постигане на социална зрялост при децата; Формиране на чувствителност и толерантно отношение към различията; Запознаване с модела на конструктивно поведение при конфликт; формиране на умения за противопоставяне в конфликтна ситуация при общуване; Осигуряване правото на детето да изразява свободно собствените си възгледи по всичкивъпроси, отнасящи се до него;

През 2018г. са проведени следните дейности съвместно с училища и педагози:

1. През месец февруари 2018г., обществен възпитател на МКБППМН, представена е темата за «Наркотични вещества» на децата от ЦНСТДМБУ – Велинград. /22 деца/

2. През месец март, съвместно с инспектор ДПС е представена темата «Наркотични вещества» в СУ «Св.св. Кирил и Методий». /60 деца, 6-ти и 7-ми клас/

Представена презентация в ЦНСТДМБУ – «Насилие и агресия в училище». Децата са запознати със същността на агресията и насилието, причините, които активират детската агресия. Подготвен и разпространен ,беше Тест за агресивност, като обобщените данни показват – средна степен на агресивност сред децата. /24 деца/

МКБППМН участва в конкурс за 1-ви март – „Мартичка” за ръчна изработка на най- оригинална и красива мартеница, гривна, колие, кукла и пано, организиран от общ. Велинград за всички училища и детски градини на територията на  общината.

3. Изнесена презентация в ОУ «Георги Бенковски» на децата от 5-ти и 6-ти клас за вредата от «Наркотичните вещества». /71 деца/

4. През периода в ЦНСТДМБУ е представена презентация «Толерантността през моите очи» – разясняване на значението на думата толерантност и видовете толерантност, както и темата: «Превенция на въвличане на малолетни и непълнолетни момичета в ранно съжителство». Същата тема е дискутирана и пред ученици от ОУ «Георги Бенковски». /41 деца/

5. Във връзка с отбелязването на Международния ден за борба с наркотиците, МКБППМН организира концерт под надслов «Не на наркотиците».  Разпрастранени бяха брошури, които съдържат информация за опасните наркотични вещества и начини за справяне.

6.На 12.05.2018г., Комисията съвместно с община Велинград, организираха Международния ден на предизвикателството и Деня на спорта и работещите в сферата на спорта. В мероприятието взеха участие деца от училищата на територията на общината, които демонстрираха любимия си спорт, според своите физически възможности.

7. МКБППМН организира и проведе мероприятието „Връстници обучават връстници”, с млади обучители от ОУ „Неофит Рилски”. Децата представиха темата за „Вредата от   тютюнопушене” и „Наркотични зависимости”. Целта на обучението беше да се запознаят учениците с вредата от тютюнопушене и начините за справяне с вредния навик. Темата беше представена в следните училища: „СУ”Св.св.Кирил и Методий”/70 деца/, ОУ „Христо Ботев” /35 деца/, ОУ „Георги Бенковски”/52 деца/.

8.През месец юли 2018г., беше организирана и проведена «Весела ваканция» 2018г., включваща следните поддейности, с цел ангажиране свободното време на децата, във взаимодействие със ЦОП и ЦПЛР-ОДК – Велинград.

-Открито АРТ Ателие, съвместно с ЦОП, под надслов – „Всички сме специални и неповторими” .

-Забавна програма и игри – „Синьо лято”.

-Да рисуваме с усмивка

9.МКБППМН работи съвместно с РУП – Велинград, по програма «Детско полицейско управление». През периода е представена темата «Как да се справяме с агресивното /недопустимо/ поведение ?», на децата от СУ «Св.св.Кирил и Методий» – Велинград.

По модул «Социални умения», е представена темата « В света на човешките отношения – толерантност към различието», което предизвика голям интерес на децата от 7-ми клас. Разпространени бяха брошури със съдържание  «Как да се предпазим от онлайн тормозът в интернет пространството», «Опасностите, които се крият в интернет пространството и как да се предпазим».

1.1.2. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 от 05.07-2017 г.

С Решение на Министерски съвет № 373 от 05.07.2017г. за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в Община Велинград бяха създадени  6 екипа  по райони за обхват. Екипите задължително включват представители на РУО-Пазарджик, Общинска администрация, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ДСП и Отдел закрила на детето, РУ на МВР, МКБППМН, ДБТ. Екипите осъществиха дейности по идентифициране на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст, които не са обхванати в образователната система, отпаднали от училище. Предприемат се мерки за обхващането им, реинтеграцията им в образователната система, идентифициране на деца и ученици в риск от отпадане. За целта МОН изработи електронна платформа, която филтрира базата данни на централно ГРАО и данни от Админ на образователните институции.

1.1.2.1 Брой посетени семейства на деца, подлежащи на образование от МКБППМН

Общ брой посетени семейства на деца – 28 семейства, с участието на МКБППМН.

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство.

Таблица 1.

Брой срещи

Брой обучения

Теми

Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители

5 - «Редовно посещение на учебните занятия» «Постигане на социална зрялост при децата»

5

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

 

1.1.4.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.

 

Таблица 2.

Брой работни срещи за обсъждане на казуси (на проблемни деца).

Брой участия в обучения по превенция на МКБППМН

Теми

6

-

„Насилието и тормозът в училище”

«Проблеми с адаптацията в училищната среда»

Не посещение в училище

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е  необходимо, добавете редове.

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни (в печатен вид.  Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН работи с родителите главно, чрез дейността на обществените възпитатели. Те посещават организирани родителски срещи в някои от класовете и информират родителите за правни и морални въпроси, касаещи малолетните и непълнолетните.

Чрез извършваните нощни проверки на питейни заведения, барове, игрални зали членове на МКБППМН отново имат възможност да се срещат с родители, придружители на деца, да обсъждат клаузи от ЗЗД. Тогава наред с Протокола за предупреждение, съставен и връчен от органите на МВР, членовете на МК, извършили проверката, разясняват на родителите вида на нарушението и рисковете, които крият безконтролното поведение на децата им

1.2.  Превантивна работа с родители, настойници и попечители.

При работа на МКБППМН с деца и родители в ромските училища,се дават примери за принципи и модели на въздействие, които могат да повлияят на техните нагласи, а именно:

-         Провеждане на  срещи по домовете;

-         Разговори за изясняване на причините и проблемите довели до напускане на училище;

-         Информиране родителите,чиито деца са навършили 16 г. за различни форми на обучение

-         Привличане на родителите в образователния процес и включването им в училищното настоятелство.

-         Неформалните лидери от общността да бъдат привлечени да работят като здравни и трудови медиатори. Тези хора извършват социална работа и съдействат за решаването на определени проблеми.

-         През август 2018г. МКБППМН, съвместно с Център „Развитие”, ораганизира училище за родители, където бяха представени следните теми: «Летни вирусни инфекции”. ”Агресивни състояния при децата”. ”Влияние на семейството, средното детство и юношество”. ”Същност и безопасност на приемните деца. Инциденти”. ”Как да планираме свободното си време”. ”Личностни отношения и отношения в семейството”.

1.2.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Таблица 3.

Участници

Брой дейности

Вид дейности (срещи, обучения, консултации)

Родители

4

«Весела ваканция 2018”- 1. Арт ателие „Всички сме специални и неповторими” 2.”Синьо лято” – игри и забавления на плажа 3.”Да рисуваме с усмивка” 4.Срещи в училищата /предимно родителски срещи/ съвместно с родители, където секретаря на МКБППМН или обществени възпитатели /педагози/, разясняват ЗБППМН и отговорностите, които носят като родители, допускане на грешки при възпитанието на децата и др. Проведено обучение, съвместно с Център „Развитие”на различни теми  

Настойници

0

 

Попечители

4

«Весела ваканция 2018”- 1. Арт ателие „Всички сме специални и неповторими” 2.”Синьо лято” – игри и забавления на плажа 3.”Да рисуваме с усмивка” 4.Срещи в училищата /предимно родителски срещи/ съвместно с родители, където секретаря на МКБППМН или обществени възпитатели /педагози/, разясняват ЗБППМН и отговорностите, които носят като родители, допускане на грешки при възпитанието на децата и др.  

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

1.2.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство.

Таблица 4.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

2

1

1

Забележка: Попълнете на компютър.

1.2.3. Брой образователни, социални и здравни мероприятия.

Таблица 5.

Брой образователни мероприятия

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

4

1.Конкурс за детска рисунка организираха МКБППМН и ЦПЛР – Общински детски комплекс – община Велинград, под надслов „Не на насилието над деца” 2.Урок по „Вредата от тютюнопушене”,с учениците от община Велинград, по метода „Връстници обучават връстници”. 3. Конкурс „Мартичка”, организиран от МКБППМН и ЦПЛР-ОДК 4.«Детско полицейско управление»,  

38

56

66

618лв.

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 6.

Брой социални мероприятия

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

6

«Весела ваканция 2018”- 1. Арт ателие „Всички сме специални и неповторими” 2.”Синьо лято” – игри и забавления на плажа 3.”Да рисуваме с усмивка” 4.”Влияние на семейството, средното детство и юношество”. 5.”Агресивни състояния при децата”.

6.По случай 1-ви юни – Празничен  концерт ,,Детство мое – приказка вълшебна” – посветен  на първи юни – деня на детето. 

88

123

111

681лв.

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

 

Таблица 7.

Брой здравни мероприятия

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

4

«Летни вирусни инфекции”. ”Същност и безопасност на децата. Инциденти”” Личностни отношения и отношения в семейството
Международния ден на предизвикателството и Деня на спорта и работещите в сферата на спорта. В мероприятието взеха участие деца от училищата на територията на общината, които демонстрираха любимия си спорт, според своите физически възможности.

56

122

112

182лв.

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

1.3.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове и програми:

1.3.1. Национални стратегии.

Таблица 8.

Брой национални стратегии

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

3

Национална стратегия за борба снаркотиците Нац. стратегия за интегриране на ромите Професионално развитие и ориентиране. Активно поведение на пазара на труда”-  

 

35

58

98

100лв.

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

 

1.3.2. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до председателите на МБППМН.

 

Таблица 9.

Брой общински стратегии и програми

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

2

Програма за превенция на противообществените прояви Програма за превенция на насилието и агресията

48

238

156

100лв.

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

1.3.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни кампании.

Таблица 10.

Общ брой деца, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

257

135

122

-

Забележка: Представят се данни, които не попадат в Таблици 9 и 11. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове).

През 2018г. МКБППМН проведе едно проучване сред деца за проучване степен на агресивност, чрез изработен от Комисията тест за Агресивност. Данните показват средна степен на агресивност от проучените.

Таблица 11.

Брой реализирани програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

2

91

58

-

Забележка: Представят се данни, които не попадат в Таблица 9.. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове).

1.3.3.1. Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от ЗБППМН) и родителите им от МКБППМН и нейните органи (Центъра за социална превенция или Консултативния кабинет).

Таблица 12.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

22

13

9

Забележка: Попълнете на компютър.

1.3.3.1.1. Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от ЗБППМН), съвместно с родители им (семейни консултации), от МКБППМН и нейните органи.

Таблица 13.

Общ брой на проведени семейни консултации

Малолетни

Непълнолетни

7

3

4

Забележка: Попълнете на компютър.

1.3.3.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви и родителите им от МКБППМН и нейните органи (Центъра за социална превенция или Консултативния кабинет).

Таблица 14.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

24

17

7

Забележка: Попълнете на компютър.

1.3.3.2.1. Брой консултирани деца с противообществени прояви, съвместно с родителите им (семейни консултации), от МКБППМН и нейните органи.

 

 

Таблица 15.

Общ брой на проведени семейни консултации

Малолетни

Непълнолетни

11

5

6

Забележка: Попълнете на компютър.

1.3.4. Задачи   по  Плана за действие за реализация на Националната  стратегия   за   борба   с   наркотиците (2014-2018 г.).

Моля, попълнете таблиците, като се ръководите от показателите в Писмо № РД-30-И-(04/14.11.2014 г. на ЦКБППМН.

 

Таблица 16.

Брой информационни кампании по превенция на наркоманиите, употреба на алкохол и тютюнопушене.

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

3

«Вреда от тютю

нопушене»

«Вреда от наркотични вещества»

«Вреда от употреба на алкохол»

31

25

33

88лв.

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

 

Таблица 17.

Брой програми за превенция на рисково поведение за употреба на наркотици и алкохол

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

2

По метода Връстници обучават връстници на тема «Вредата от тютюнопушене и алкохол», «Наркотични вещества»

12

131

18

88лв.

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 18.

Брой проекти за превенция на рисково поведение за употреба на наркотици и алкохол

Теми

Участници родители

Участници малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

не

 

 

 

 

 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

 

 

Таблица 19.

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в Центъра за социална превенция или Консултативния кабинет във връзка с употребата на наркотици

Малолетни

Непълнолетни

5

3

2

Забележка: Попълнете на компютър.

 

Таблица 20.

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в Центъра за социална превенция или Консултативния кабинет във връзка с употребата на алкохол

Малолетни

Непълнолетни

5

3

2

Забележка: Попълнете на компютър.

 

Таблица 21.

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в Центъра за социална превенция или Консултативния кабинет във връзка с употребата на тютюнопушене

Малолетни

Непълнолетни

10

5

5

Забележка: Попълнете на компютър.

 

Таблица 22.

Брой деца, консултирани (по чл. 41 от ЗБППМН) в Центъра за социална превенция или Консултативния кабинет заедно с родителите им (семейни консултации), във връзка с употребата на наркотици и алкохол

Брой семейни консултации

15 5

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

 

Таблица 23. Издаване и разпространение на информационни материали.

Видове (плакати, брошури, флаери, др.)

Тираж

Теми

Разходи от бюджета на МКБППМН

1.”Не на насилието над деца”             2. „Подай ръка – подари усмивка”       3.Онлайн тормозът     4.”Безопасен интернет”

200бр.

 

 

 

 

 

 

200бр.

 

 

 

100бр.

    150бр.

„Как да разпознаем детето, преживяло насилие”

„Семейството и училището- главна рола в процеса на възстановяване”

„Бъди активен, не агресивен”

„За вас родители”

 

„Как да се предпазим” „Кражба на профил” Опасностите:Практични съвети

300лв.

Забележка: Попълнете на компютър.

 

 

 

 

Таблица 24.

Брой проведени проучвания за нагласи за употреба на наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене

Теми

Участници родители

Участници

малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

През 2018г. не са провеждани проучвания за нагласи за употреба на наркотици, алкохол и тютюнопушене

0

0

0

0

-

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на МКБППМН по превенция на наркоманиите, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

 

1.3.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора:

1.3.5.1.  Програми за превенция.

Таблица 25.

Брой програми за превенция

Теми

Участници родители

Участници

малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

1

Превенция за предотвратяване трафика на хора

35

51

47

-

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

1.3.5.2. Информационни кампании:

Таблица 26.

Брой кампании

Теми

Участници родители

Участници

малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

1

Как да се предпазим от опастностите

31

23

33

-

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на МКБППМН по превенция на трафика на хора, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

 

1.3.6. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН: 

Таблица 27.

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0
Брой разпространени материали 0
Брой на информационните кампании в училищата 0
Брой публикации в медиите 0
Брой съвместни мероприятия с НПО 0
Брой конкурси 0
Разходи от бюджета на МКБППМН 0

Забележка: Попълнете на компютър.

 

Моля, в случай на издадени собсвени информационно-методически материали на МКБППМН по превенция на престъпленията и противообществените прояви, свързани с ЖП-транспорта, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

 

 2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към организации с екстремистки или радикален характер.

 

Таблица 28.

Брой дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към организации с екстремистки или радикален характер

Теми

Участници

малолетни

Участници непълнолетни

Разходи от бюджета на МКБППМН

не

0

0

0

0

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

2.1.  Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи; брой разкрити престъпления по расистки подбуди или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации.

 

Таблица 29.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

0

0

0

Забележка: Попълнете на компютър.

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършвали противообществени прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и етническа омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи и организации.

 

Таблица 30.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

0

0

0

 Забележка: Попълнете на компютър.

2.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните малолетни и непълнолетни извършители.

 

Таблица 31.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

0

0

0

Забележка: Попълнете на компютър.

2.4.   Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН – община Велинград, няма установени криминални деяния от футболни агитки.

3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа   (чл. 10 от ЗБППМН).

 

Таблица 32.

Брой дейности

Теми

Разходи от бюджета на МКБППМН

1

Децата и семействата са потребители на безплатни социални услуги, с тях работят социални работници, педагози, психолози; придобиват умения за учебен труд, включват се в разнообразни дейности, семействата получават психологическа помощ, подкрепа и социална закрила

-

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

 

Таблица 33.

Брой инициативи

Теми

Разходи от бюджета на МКБППМН

3

Решаване в екип на проблемно асоциално поведение /ОЗД,МКБППМН/

-

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

 

3.1.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 34.

Общ брой деца насочени от МКБППМН

Малолетни

Непълнолетни

1

1

0

Забележка: Попълнете на компютър.

 

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

За 2018г., няма настанени деца във ВУИ или СПИ. Няма лица, които са напуснали тези институции. Взаимодействието на МКБППМН със СПИ и ВУИ се осъществява чрез непрекъснати контакти с институциите, в които има настанени деца от Община Велинград.

Редовно се обсъждаха предложенията на интернатите за децата, които ще бъдат във ваканция.

 

3.2.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са осъществени.

Таблица 35.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

1

0

1

Забележка: Попълнете на компютър.

3.2.2. Каква конкретна подкрепа е оказана. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

В началото на 2018г., секретаря на МКБППМН, юрист МКБППМН и инспектор ДПС, посетихме настанения във ВУИ –Ракитово, с цел провеждане на разговор и психологическа подкрепа на момчето, след настаняването.

На 20.04.2018г. по покана на Директора на ВУИ – Ракитово, секретаря на МКБППМН и инспектор ДПС, посетихме ВУИ, с цел изготвяне на индивидуална оценка на непълнолетния в мултидисциплинарен екип.

3.2.3. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези заведения. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

Не е извършвана работа с родители, тъй като няма освободени на територията на община Велинград.

3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ  (брой, причини).

 

 

 

 

Таблица 36.

Брой предложения

Причини

ВУИ

0

0

СПИ

0

0

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

 3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогически съвети във ВУИ и СПИ. Ако не е участвал – по какви причини? (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

През 2018г., секретаря на МКБППМН е участвал в едно заседание на педагогическия съвет.

3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.

Таблица 37.

 

Брой дейности

Видове дейности

Разходи от бюджета на МКБППМН

СПИ

-

-

-

ВУИ

-

-

-

ПД

-

-

-

Приюти за безнадзорни деца

-

-

-

Условно осъдени

-

-

-

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

В община Велинград, няма освободени от Социално- педагогически интернат, Възпитателно училище-интернат и Поправителен дом, които да се намират на територията на община Велинград.

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието.

Таблица 38.

 

Брой дейности

Видове дейности

Разходи от бюджета на МКБППМН

Продължаване на образованието

-

-

-

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

3.5.2. Брой и вид дейности за уреждане на битови и социални проблеми.

 

Таблица 39.

 

Брой дейности

Видове дейности

Разходи от бюджета на МКБППМН

Уреждане на битови и социални проблеми

-

-

-

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

В община Велинград, няма освободени от Социално- педагогически интернат, Възпитателно училище-интернат и Поправителен дом, които да се намират на територията на община Велинград.

3.6. Създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Конкретни дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати.

Таблица 40.

 

Категории неучещи и неработещи

непълно-летни

 

Общ брой

 

Брой продължили образованието си

Брой на обхванати в обучения и програми за квалификация

Брой на професионално ориентирани и консултирани

 

Брой на започналите работа

Неучещи и неработещи, напуснали СПИ - - - - -
Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ - - - - -
Неучещи и неработещи, освободени от ПД - - - - -
Условно осъдени - - - - -
Осъдени на пробация - - - - -

Забележка: Попълнете на компютър.

На територията на община Велинград, няма неучещи или неработещи непълнолетни, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени.

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Поддържат се редовни контакти с инспектор от Пробационна служба. За 2018г. няма условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни.

 

Таблица 41. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

 

Брой случаи

Информация от съда 0
Справки на секретаря на МК  в съда 0

Забележка: През 2018г. до МКБППМН не е постъпвала информация за условно осъдени лица за периода. Направена е справка с инспектор Пробационна служба, като за 2017г. няма условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни.

пълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

ІІІ. Възпитателни дела

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК. Това се осъществява чрез определените в ЗБППМН възпитателни дела. Възпитателните дела проведени от МКБППМН са общо 18 дела за 2018г..

Постъпили преписки и сигнали в МКБППМН през 2018г. са общо 18. От Районна прокуратура – 8, от РУ на МВР – 6, съд – 0, ЦНСТДМБУ-4.

През 2018г. извършителите на противообществени прояви и престъпления  са общо – 23 деца. физическо насилие -4, бягства от ЦНСТ -9, за престъпления свързани с наркотици – 0, управление на МПС -2, хулиганство -1, за кражба – 4, палеж -2, злоупотреба с алкохол -1.

Проблеми при образуване на възпитателните дела- не се наблюдават. Комисията е непрекъснато подпомагана от Инспектори ДПС при издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела. Своевременно се уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела.

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП – ОЗД не са участвали при разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или доклади – брой и причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН своевременно информира Д”СП” за предстоящите възпитателни дела, на които присъства представител на социалната институция; член на МКБППМН е социален работник на отдел „Закрила на детето”, при необходимост присъства и друг социален работник. Последните представят социални доклади по време на възпитателните дела, което  помага за вземане на най-подходящите възпитателни мерки по отношение на извършителя, явяват се в съдебни заседания.

3.   Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.  Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на повторни нарушения. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

До този момент не са констатирани  нарушения от прокуратурата и съда. Няма възражения и предписания от горепосочените институции.

4. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. Представете и степените (ниска, средна, висока). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

5бр. изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. Три от оценките са с нисък ръст, една оценка – среден и една оценка е с висока степен.

5.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Трудно се контролират възпитателните мерки по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8.

чл.13, ал.1, т.6 от ЗБППМН – „ Забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения”.

чл.13, ал.1, т.7 от ЗБППМН – „ Забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица.”

Чл.13, ал.1, т.8 от ЗБППМН – „ Забрана на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности”.              

6.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2018г. не са налагани възпитателни мерки по чл.15 от ЗБППМН.

7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

На 3 деца е разглеждано повече от едно възпитателно дело.

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Спрямо непълнолетния М.Д. е наложена ВМ по чл.13.ал.1т.2 от ЗБППМН.

Спрямо непълнолетната Ф.М е наложена ВМ по чл.13, ал.1, т.1 от ЗБППМН.

Спрямо непълнолетната М.М е наложена ВМ по чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН от ЗБППМН.

7.2.  Наложени мерки на последващите дела. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Спрямо непълнолетния М.Д. е наложена ВМ по  чл.13 ал.1 т.2 от ЗБППМН.

Спрямо непълнолетната Ф.М е наложена ВМ по чл.13.ал.1 т.3 и чл.13.ал.1 т.5 от ЗБППМН.

Спрямо непълнолетната М.М е наложена ВМ по чл.13 ал.1 т.3 и т.12 от ЗБППМН.

Децата имат прояви от 2017г.

8.   Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати.  Проблеми при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Проблеми при налагане и превеждане в изпълнение на чл.25 от ЗБППМН – Не е прилаган през 2018г., поради това не могат да се констатират проблеми.

ІV.  Консултативни кабинети и центрове за социална превенция

1. Наименование на помощния орган. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Информационно – консултативен кабинет, който се намира в сградата на МКБППМН, е помощен орган към Комисията, който осъществява индивидуална и групова подкрепа на деца и родители. В него се включени предимно обществени възпитатели.

2. Центърът за превенция (кабинет) има ли статут и функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за превенция /консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в Хисар през 2017 г.) (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Консултативният кабинет за социална превенция към МКБППМН – Община  Велинград, работи в няколко области, а именно:

-         консултиране и информиране / социално, психологическо, правно и педагогическо/;

-         развитие на социална компетентност;

-         изнесени дейности в училищата / тренинги, групова работа, анкети/.

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра (кабинета). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

            Съобразно изискванията на ЗБППМН и препоръките на Националната стратегия за превенция на противообществените прояви, е създаден Консултативен кабинет към МКБППМН. Ивършвани дейности: организират се превантивни кампании, обучителни семинари, провежда се първоначално интервю с деца, извършили противообществени прояви и престъпления и с техните родители, издават се информационни материали, извършва се интеграция на деца с противообществени прояви, прилагане на съвременни педагогически интервенции. Основната задача е осъществяване на контакти с деца и родители и длъжностни лица, потърсили помощ при разрешаване на проблеми, свързани с поведението на малолетните и непълнолетните.

3.1. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и непълнолетни, и разделени по пол).  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

.по чл13 ал.1 т.3 от ЗБППМН – 5 деца / 1 момчета /1 – малолетно/, 4- момичета/3- непълнолетни, 1- малолетно/

3.2. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към родители (майки или бащи). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма наложени мерки по чл.15 ал.1 т.2 за 2018г.

3.3. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат на мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

В резултат на мерки за въздействие, осъществени, чрез Центъра – 4 деца за 2018г..

3.4. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промеми в резултат от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма наложени мерки по чл.15 за 2018г.

4. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (Консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През разглеждания период няма срещани трудности и проблеми в Консултативния кабинет.

V. Обществени възпитатели

 

Таблица 42.

Година Плануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет Реално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната година Изразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН
2018 6 6 20,304.43лв.
2019 6  
Прогноза за 2020 6  

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Контрол върху дейността на обществените възпитатели упражняват Председателя и Секретаря на МКБППМН.

Дейността си обществените възпитатели отразяват в месечни отчети, които се представят на работни срещи със Секретаря на МКБППМН. Получават възнаграждения, съгласно Наредба № 2 на председателя на ЦКБППМН.

Важен момент в работата на обществените възпитатели е и работата със семейството и приятелския кръг на детето, включването му в алтернативни форми на асоциално поведение. Обществените възпитатели поддържат редовна връзка с родителите на децата, училищните власти и социалните заведения.

Водещи принципи в работата на обществените възпитатели са:

- индивидуалния подход към децата

-зачитане и уважение личността на детето

-търпимост и толерантност, диалогичност и комуникативност.

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма срещани трудности.

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са организирани и по чия инициатива? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

По покана на МКБППМН – община Бургас, се проведе обмяна на добри практики и възможности за взаимодействие между институциите участващи в съставите на местните комисии в община Велинград, община Шумен и община Бургас. Членовете на Комисиите се запознаха с превантивната работа на всяка община поотделно, както и споделяне на добри практики. МКБППМН –Бургас, представи иновативен модел на работа с деца с противообществени прояви, чрез музикотерапия и арт терапевтични подходи, които отключват потенциала на децата.Дават добри резултати при деца с агресивно поведение, стеснителност, липса на себеизразяване, слаба комуникация и трудна социализация.

4.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Всички обществени възпитатели на МКБППМН, участваха в посочената дейност.

5.  Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

При определянето и подбора на обществени възпитатели няма намеса на лица извън Комисията и Кметския екип на Община Велинград.

6. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

На шест месеца един път се оценяват обществените възпитатели, съгласно изискванията по Критерии за подбор и оценка на дейността им.

6.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Общо изготвени оценки – 2 броя.

6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава очакванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):-няма

 

6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Общо 6 обществени възпитатели са получили „оценка – 2” изпълнението изцяло отговаря на изискванията /очакванията/)

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): – няма

6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):-няма

6.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на изискванията). (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): – няма

7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените възпитатели, получили оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/) и 4 (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/), съгласно изискванията на ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): – няма

7.1. Теми – брой и видове. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): – няма

VІ. Контролна дейност на МКБППМН.

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН осъществява контролната си дейност по отношение контрол по изпълнение на наложените възпитателни мерки, контрол над социалните институции за деца, в които са настанени малолетни и непълнолетни по предложение на Комисията.

На територията на Общината няма Социално- педагогически интернати и Възпитателни- училища интернати, спрямо които Комисията да упражнява контрол.

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма лица, определени като настойници и попечители на деца с асоциално поведение.

3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Не са установени непълнолетни лица от Община Велинград, които да работят.

4. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Членове на Комисията, съвместно с Инспектори ДПС участват в организирани проверки за посещение на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове. Целта на тези проверки е спазване на Наредбата за опазване на обществения ред и общинската собственост. През 2018г., са извършени 3 проверки на питейни и увеселителни заведения и не са установени непълнолетни лица, пребиваващи в питейни заведения след 22.00ч.

Секретаря на МКБППМН е определен със Заповед на Кмета на община Велинград да участва в екипи по координационен механизъм. За 2018г. са проведени три срещи по Координационен механизъм за риск от извършено насилие.В процеса на проучване, в резултат на екипна работа между ОЗД, МКБППМН, Инспектор ДПС, ЦОП, един случай се оказа нереален.

5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Членове на МКБППМН са участвали в 12 мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца, с представители на отдел „Закрила на детето” и РУП – Велинград. На територията трайно скитащи и просещи деца не са установени. Установено е едно дете на улицата.

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН не среща затруднения и проблеми при осъществяване дейността на мобилните групи.

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

При констатиране на нарушения, МКБППМН сезира органите на реда и отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград.

VІІ. Предложения на местната комисия, пред местни и централни органи, по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и тяхната социална защита и развитие (ако има такива)? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

1. Предложение до Кмета на Община Велинград за:

- приемане на отчет и предложение за програма на МКБППМН за 2018г.

- определяне на обществени възпитатели към МКБППМН за 2018г.

VІІІ.  Взаимодействие на местните комисии за БППМН.

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и организации:

1. Инспектори ДПС – брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Инспекторите са служители на РУП и за Община град Велинград са двама. Между Инспекторите от ДПС и МКБППМН е показало своите положителни резултати- обмяна на информация, издирване и установяване на родители, подпомагане на училищните ръководства и класни ръководители, участие в мероприятия, организирани от МКБППМН, иницииране на съвместни дейности по превенция на асоциалното поведение, трафик на хора, разпространение на наркотични вещества, насилие и агресия. Съдействат на обществените възпитатели, относно работата им с малолетни и непълнолетни или техните родители.

            По метода „Връстници обучават връстници”, съвместно с инспектор ДПС, се проведе обучение на деца от различни възрастови групи на тема:”Тютюнопушене и вреда от наркотични вещества”. Целта на обучението беше да се запознаят учениците с видовете наркотични вещества и начините за справяне. Ученици и обучители изградиха общ механизъм от правила, за да може ефективно да се съдейства на пострадали.

На 12.05.2018г., Комисията съвместно с община Велинград и инспектор ДПС, организираха Международния ден на предизвикателството и Деня на спорта и работещите в сферата на спорта. В мероприятието взеха участие деца от училищата на територията на общината, които демонстрираха любимия си спорт, според своите физически възможности.

През 2018г. МКБППМН – община Велинград съвместно с инспектор ДПС, изготви Програма на МКБППМН за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Велинград. Програмата включва 10 теми, насочени към: Пълноценно общуване, социализация, социална адаптация и интеграция, самоконтрол, грижа и отговорност за собствения живот и личностно израстване, постигане на социална зрялост при децата; Формиране на чувствителност и толерантно отношение към различията; Запознаване с модела на конструктивно поведение при конфликт; формиране на умения за противопоставяне в конфликтна ситуация при общуване; Осигуряване правото на детето да изразява свободно собствените си възгледи по всичкивъпроси, отнасящи се до него;

2. Училища и детски градини. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Местната комисия си взаимодейства с училищата и детките градини на територията на общината. Търси се съдействието на класни ръководители и педагогически съветници при подготовка на докладите за възпитателни дела, или в работата на обществените възпитатели.

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН работи в тясно сътрудничество с отдел „Закрила на детето”. То се изразява в социална подкрепа на деца и родители, изготвяне на социални доклади за възпитателни дела, присъствие при необходимост при разглеждане на възпитателни дела, обмяна на служебна информация.

4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните органи – полиция, следствие, съд, прокуратура. Съдът, прокуратурата оказват, когато е нужна, правна помощ на членовете на МКБППМН.

5. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН активно работи с ЦНСТ и ЦОП и Центъра за личностово развитие. Обменя информация и мнения за решаване на конкретни случаи и казуси, свързани с деца издирване и установяване на деца, напуснали самоволно институциите.

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

МКБППМН не среща проблеми при осъществяване на взаимодействието си с горепосочените органи и институции. На територията на Общината е създадена добра практика за координация и сътрудничество в интерес на децата.

ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Провеждат се ежемесечни работни срещи с обществените възпитатели за обмяна на информация по различни проблеми и решаване на текущи въпроси.

По покана на МКБППМН – община Бургас, се проведе обмяна на добри практики и възможности за взаимодействие между институциите участващи в съставите на местните комисии в община Велинград, община Шумен и община Бургас. Членовете на Комисиите се запознаха с превантивната работа на всяка община поотделно, както и споделяне на добри практики.

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

В организираните мероприятия са участвали 8 броя членове от Комисията.

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма такива, моля, посочете причините! (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Секретаря на МКБППМН  е участва в национална работна среща – семинар през 2018г.

Х. Планувани за 2018 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

     Съставът по чл.11, ал.2 от ЗБППМН се определя със Заповед на Председателя на МКБППМН. В него се включват членове на Комисията, съобразно спецификата на разглежданото деяние, професионалния им опит и компетентност.

Не се изплащат средства по Наредба №3, а се пренасочват за превантивна дейност.

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблицата 43:

Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2018 г.  – общо (в лева) Изразходвани средства от МКБППМН за 2018 г. – общо (в лева) Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2019 г. – общо (в лева)   Необходими средства за 2020 г. – общо (в лева)
34560лв. 3741,42лв. 36660лв. 36660лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ.  Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Участие на членове на МКБППМН и обществени възпитатели в обучителни модули, организирани от Центъра за квалификация към ЦКБППМН.

Обмяна на добри практики между МКБППМН по конкретни теми – семинари, обучения, конференции.

ХІІІ.  Моля, посочете в доклада:

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия (ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на ИДПС във Вашата община и на Дирекциите за социално подпомагане – отделите за закрила на детето. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Инспектор ДПС при РУ  на МВР гр. Велинград – Георги Харисков

 мобилен тел. 0888598367

1 Отдел „Закрила на детето” гр. Велинград – Нач. Отдел –Сашка Жекова

(  служебен тел.0359/5-21-19.

2. Адреси и телефони за връзки с помощните органи на местната комисия във Вашата община (център за социална превенция, консултативен кабинет, телефон на доверието и т. н.). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

ОбщинаВелинград–тел:0359/5-21-15 Исмаил Моллов – Зам.-Кмет „Хуманитарни и социални дейности”,

Председател на МКБППМН

Бул. „Хан Аспарух”№35

Служебен телефон – 0359/5-21-15

Елисавета Миланова – Секретар МКБППМН;

бул. „Хан Аспарух”, №35

служебен телефон – 0359/5-00-24

e_mаil – elisavetamilanova@abv.bg

Коментарите са изключени!