РЕШЕНИЕ № 42 /28.02.2019г.

Относно: Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2018г.

Приложение: Отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №10 от дневния ред, по вх.№113/15.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Отчет

 

 

по изпълнението на Плана за развитие на

 

 

социалните услуги

 

 

за 2018г.

     Отчетът за развитието на социалните услуги за 2018г. дава възможност да се проследи съответствието на поставените цели, ефективността на изпълнените дейности и постигнатите резултати. Изпълнението на социалната политика е многопластов процес на партьорство между заинтересованите страни, както следва: Общинска администарция, Общински съвет- Велинград, Дирекция „Социално подпомагане“- Велинград; Дирекция „Бюро по труда“- Велинград, както и местни граждански организации (НПО).

     Община Велинград предоставя широк спектър от социални услуги, чийто основни принципи са: подпомагане на уязвимите групи; подпомагане на заетостта и социалното включване; насърчаване на социалното предприемачество и децентрализация на услугите. Социалната политика в Община Велинград се определя както от държавната, така и от потребностите на хората в общността.

            Разкрити и действащи социални услуги в Община Велинград като държавно делегирана дейност към 2018г.

 1. Дневен център за деца и младежи с увреждания
 2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
 3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
 4. Център за обществена подкрепа
 5. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
 6. Дом за стари хора
 7. Защитено жилище за лица с физически увреждания

 

      1.1 Дневен център за деца и младежи с увреждания

      Мястото и ролята на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Велинград се утвърждава, развива и постоянно популяризира  като обслужващо звено със социално предназначение, което предоставя качествени грижи и социални услуги за деца и младежи с увреждания. Дейността на центъра е съобразена с изискванията на държавната и общинската  социална политика и изцяло е насочена към децата с увреждания, тяхното оптимално развитие и вграждане в общността.

    Програмата на Дневния център включва разнообразни дейности. Всички занимания са съобразени с общото здравословно състояние.  Обръща се внимание на влеченията и интересите, съобразени с физическите възможности на настанените. Средата, която предоставя центъра е защитена, толерантна, гостоприемна, адаптирана, сигурна и безопасна. Пространството  е добре организирано и стимулира активно поведение и развитие. Предлага се специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности. Екипът  подпомага потребителите да преодолеят изолацията, еднообразното ежедневие, страхът от неприемане и затрудненията в общуването. Стремежът на специалистите е да стимулира способностите и увереността им за един по-пълноценен начин на живот. Изготвя се задълбочена оценка на потребностите и възможностите на всеки потребител. Родителите вземат активно участие в определянето на целите. Целта е  да се осъществи пълноценно сътрудничество с всички, които имат отношение към потребителя. Работата  в центъра е насочена към подобряване на качеството на услугите:

            –   поддържане и развитие на професионално ефективна и подкрепяща развитието на децата и младежите среда;

            –   поддържане на високо продуктивен и професионално ефективен екип за работа с децата и младежите;

            – издигане качеството на цялостната работа с потребителите, базирана на индивидуалния подход, екипното взаимодействие и прилагането на различни форми за работа с тях;

            – съхраняване и развитие на дейностите и традициите на центъра, насочени към реалното включване на децата и младежите с увреждания, посещаващи центъра, в живота на общността.

Дневният център  е с капацитет 36 деца. Към 31.12.2018 г.  са заети  33 места.  Обособени са две групи за деца и една за младежи .

Осъществяваното взаимодействие с родителите и институциите с които работим дава възможност за доброто планиране на работата с децата и младежите и съответно максималното им развитие.

Изключително важна дейност в Дневния център е професионалното развитие и квалификация на екипа. Политиката на центъра е да се поддържа и непрекъснато  да повишава професионалната компетентност на всеки работещ в Дневния център. В тази връзка   се провeжда обмяна на опит със специалисти от сродни заведения в страната. Организират се обучения и супервизии за поддържане и повишаване на квалификацията на всички, работещи в центъра.

През 2018 година в Дневния център се проведоха планираните дейности, заложени в Годишния план, отбелязваха се международни и национални празници. Всеки месец се отбелязваха рождените дни на всички потребители, родени през съответния месец.

Дейностите за социализация, провеждани с децата и младежите през годината са многообразни, благодарение на собствения превоз, който имаме- излети сред природата, екскурзии, организиране и посещения на изложби и спортни състезания и игри, тържества, посещения на конна база, състезания по готварство, и др. Включихме се активно в различни мероприятия организирани от Община Велинград , ЦПЛР-ОДК и др. Тези и други дейности, станали традиционни за Дневния център са съществен и от изключителна важност момент в действителната интеграция на нашите деца с увреждания в обществото.

През м. август от ДАЗД в Дневния център се извърши планова проверка за състоянието и качеството на услугата, изследваха се мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания.

При направените проверки от служители на РСПБЗН и БАБХ също не бяха констатирани нередности.Дейността на центъра се подпомага непрекъснато от дарители и дългогодишни приятели на децата и екипа.

В Дневния център има изграждано добро партньорство и доверие в отношенията между родителите и екипа, работещ с децата.

През м.август се извърши текущ ремонт в Дневния център.Направи се освежаване и обновяване с общите усилия на целия екип на всички помещения в центъра. Извършиха се ремонтни дейности на двете занимални и  монтаж на поликарбон на терасата на Дневния център. Община Велинград направи ремонт на покрива на цялата сграда.

Дневният център е социална услуга в общността, която във висока степен допринася за утвърждаването на  децата и младежите с увреждания от община Велинград като равностойни нейни граждани. Центърът е добра практика, която представя Община Велинград сред другите общини в страната.

2.1  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1

2.1 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2

      ЦНСТДМУ  е социална услуга в общността от резидентен тип, която предоставя близка до семейната среда на деца и младежи, които получават подкрепа относно задоволяване на базовите потребности-храна, облекло, здравни грижи и почивка. Организирането на живота  в услугата на центъра е насочена към изграждането на социално-битови умения и навици за самостоятелен и независим живот. На база оценка специфичните потребности на потребителите към момента в ЦНСТДМУ 1 са настанени общо 11 потребители на възраст от 14год. до 24 год., а в ЦНСТДМУ 2 са настанени 7 потребители  на възраст от 5 год. до 32 год.

       Основна и главна цел на този тип социални  услуги  е  пълноценно  физическо, емоционално, познавателно  развитие и социално включване на всяко дете/ младеж в естествена за него среда,  равнопоставено участие в живота на местната общност.

       Главна  и водеща е дейността свързана с поддържането и подобряването на здравословното състояние на всички настанени потребители: лечения, консултации с личния лекар  и други  специалисти, както и опазване на  живота им.

Като за целта ежедневно се предоставят лекарства на потребителите, а при необходимост  се извършват медицински прегледи и консултации от личния лекар и други  специалисти.

     През изминалата година не са установени тежки здравословни проблеми за потребителите, както и инциденти при настанените в ЦНСТДМУ 1 и ЦНСТДМУ 2 , освен ежедневно приеманите от тях жизнено необходими лекарства.

    Направена беше консултация, и после следващи вторични прегледи на всички потребители от  центъра с детски психиатър от София. На някои от потребителите се наложи да  се сменят лекарствата на други да бъдат отменени. Всички потребители бяха прегледани и лекувани от  зъболекари  в специализираната поликлиника „ БИОДЕНТ“ в град Елин Пелин.

    Относно храненето на настанените потребителите в ЦНСТДМУ 1 и ЦНСТДМУ 2  се извършва от  външен доставчик, като се спазват изисквания по  Наредбата за здравословно хранене на Министерство но здравеопазването. Целогодишно  потребителите получават и други храни под формата на продукти и лакомства от  дарители.    Всички потребители от ЦНСТДМУ-1  с изключение на един посещават  ЦСОП – Велинград и  ДЦДМУ „ Надежда“ – Велинград. Шест потребители от ЦНСТДМУ-2  посещават ДЦДМУ „ Надежда „ и ЦСОП- Велинград. Наличието на специализиран собствен транспорт позволява превозването на  потребителите до центровете и разнообразие на  живота им извън центъра.

              Организацията на свободното време през изминалата 2018г. е съобразено с индивидуалното и здравословно състояние на всеки един потребител. Изразява се в следните дейности:

-трудова терапия- рисуване, моделиране, изготвяне на табла с рисунки и снимки из живота в центъра

- разходки из града, закаляване чрез игри на открито около двата центъра

- придобиване и усъвършенстване на умения и навици за добра хигиена и хранене, според индивидуалните потребности на потребителите.

- социализация на потребителите: Провеждане и участие на потребителите  в различни мероприятия, походи, екскурзии, летни лагери и други в околностите на града.

 За поредна година бе проведен пет дневен летен отдих на планина в местността „ Юндола“, за първа година се организира летен лагер на Приморско за потребителите от ЦНСТДМУ.

Мероприятия организирани с помощта на социалния работник свързани с изграждането на умения и навици за общуване,  комуникиране на потребителите с представители на  други институции, както и организирани обществени мероприятия. Празнуване на рождени и именни дни. Поддържане на контакт с биологичното семейство,  близки или  роднини на потребителите. Както и работа с потребителите настанени в центровете за интегрирането им в семейна среда-биологична и приемно семейство или независим живот в общността, според  степента на развитие.

    През изминалата 2018г. в ЦНСТДМУ 1 и ЦНСТДМУ 2 се извършиха следните ремонтни дейности: освежаване на спални помещения, коридори, санитарни възли и общи помещения, подмяна на част от паркета в голямата зала и един от коридорите и др.

Освежиха се тревните площи с алея от цветя, за която основна грижа имат част от настанените потребители.

    Проведоха се обучения на детегледачките и медицинската сестра относно спецификите в грижите за деца с увреждане. ЦНСТДМУ ще продължи да  повишава  качеството на предоставените услугите, както и подобряване на материалната база за изграждането  на средата  близка  до тази на семейната .

       3.1 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1

       3.1 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2

    Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2 предоставя резидентна социална услуга, с капацитет 15 +15 места.

    Центъра предоставя подслон и подкрепа в близка до семейната среда на настанените деца, в съответствие с техните потребности.

    Ползватели на ЦНСТДБУ са деца от 4 до 18 годишна възраст, за които са изчерпани възможностите за оставане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

    Реализирани дейности свързани с настанените деца в ЦНСТДБУ:

Осигуряване на основни жизнени потребности: Осигурява се постоянна грижа за всяко дете според потребностите му и съобразено с неговото мнение и избор. По този начин се осигуряват основните нужди на детето от храна, подслон, лични вещи. Ежедневието на всяко дете е организирано индивидуално, съобразно неговите специфични нужди и желания.

Грижи за здравето: Децата в ЦНСТДБУ  получават навременни и адекватни здравни грижи и услуги. Предоставя се достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и при необходимост рехабилитация. Персоналът на ЦНСТДБУ  има отговорността да наблюдава здравословното състояние на всяко дете и своевременно да осигурява необходимата специализирана медицинска помощ. В ЦНСТДБУ  се поддържа медицински шкаф с основни лекарствени средства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи. Същите се осъществяват от външен специалист- медицинска сестра.

Психологическа подкрепа: В ЦНСТДБУ  се осигурява психологическа подкрепа, психологично консултиране съобразно потребностите на всяко дете. Психологичната подкрепа се осъществява на базата на специализирана оценка на потребностите и индивидуалния план за грижа на детето, които са разработени и се актуализират на всеки шест месеца от мултидисциплинарен екип от специалисти. При необходимост от индивидуална работа се наема външен специалист психолог консултант. При необходимост и след насочване от МКБППМН децата и младежите ползват и психолог към Център за обществена подкрепа.

Образование: Екипът на ЦНСТДБУ  записва всяко дете в подходяща форма на обучение в общообразователни училища в населеното място, съобразно интересите и желанията му. Специалистите от Центъра съдействат за редовното и навременно посещение на учебните занятия. В ЦНСТДБУ  са осигурени учебните пособия, помагала и материали.

Жизнени умения за самостоятелен и независим живот: За децата се организират мероприятия извън Центъра- ползване на Централния градски плаж, екскурзии до различни забележителности в и около Велинград, летни спортни лагери и ескурзии- Цигов Чарк, Палентологичен музей. Децата бяха включени във Велинградските културни тържества. В ЦНСТДБУ  се отбелязват личните празници на децата-рождени и имени дни, както и официални празници. Децата участват активно в извънкласните форми организирани към училищата в които учат настанените деца. Всичко това допринася за социализирането на децата и тяхната подготовка за самостоятелен живот.

Събития с участието на децата от ЦНСТДБУ:

Децата се включват в ателиета и групови мероприятия: готварство, спортни занимания, фризьорско студио, рисуване, арт занимание, придобиване на битови и социални умение, библиотека, фитнес, тенис на маса. Отбелязваха се международни и национални празници. Всеки месец се отбелязваха рождените дни на всички потребители, родени през съответния месец.

Дейности за подобряване на живота в ЦНСТДБУ : освежаване на стаите на децата; бяха подменени всички осветителни тела  в стаите и общите помещения; бяха създадени кътове в коридорите на децата; обезопасяване на тераса.

Дейности насочени към развитие на човешкия ресурс:  През 2018г. екипа на ЦНСТДБУ се включиха в следните обучения: „ Новите правила за защита на личните данни- регламент EU 2016/679„ ; „ Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни„ , „Управление на екипи и ефективна комуникация в екипа. Мотивация в организацията”, „Справяне с критични ситуации в работата с деца и младежи без увреждания. Превенция на рисковете,  „ Обработка на личните данни„,  „Бюджетно счетоводство”, „Промените в КТ/КСО. Нови наредби”, Тренинги екипност, управление на екипи,  “Справяне с критични ситуации в работата с деца  без увреждания .

      4.1 Център за обществена подкрепа

      Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

    Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Описание на услугите:

Деинституционализация и реинтеграция на деца от специализирани институции:

 • групова и индивидуална работа по подготовка в умения за самостоятелен живот и социална интеграция при деца, напускащи институцията, поради навършване на възраст;
 • обучение за придобиване на различни социални умения, включване в образователни и професионални курсове;
 • професионално консултиране – изследване и актуализиране на професионалната ориентация, развитие на умения за търсене на трудова заетост;
 • посредничество и застъпничество – овластяване на младия човек при намиране на работа, жилище;
 • социална работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда;
 • работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители – дете;
 • посредничество при контакта родител – институция – дете;
 • повишаване на родителските умения чрез консултиране и подкрепа относно: изграждане на позитивни модели на възпитание; особености на възрастовото развитие и институционалните белези на детето; съдействие и подкрепа за намиране на работа на родителя, детски заведения и училища, личен лекар и др.;
 • подкрепа и консултиране на детето и семейството в периода след извършена фактическа реинтеграция.

Приемна грижа и осиновяване

 • родители по одобрена от МТСП програма за обучение на кандидат-приемни семейства;
 • наблюдение и подкрепа след настаняване на дете в приемно семейство;
 • развитие на услугата приемна грижа – информационни кампании за социалната важност, критериите и възможностите на приемната грижа за деца и провеждане набиране на кандидати за приемни родители;
 • обучение и оценка на кандидат-осиновители, съобразно разработена и утвърдена програма;
 • наблюдение и подкрепа на детето и семейството в след осиновителния период.

Превенция на изоставянето

Превенция на изоставянето включва следните дейности:

 • семейно консултиране, мотивиране и подкрепа чрез социални, психологически и правни консултации; подготовка и обучение на родителите да се грижат за децата си; посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, разширеното семейство и подкрепящата среда;
 • пре-натална и пост-натална грижа – индивидуално и групово социално консултиране по време на бременността и в следродовия период;
 • семейно планиране – провеждане на информационни срещи; консултиране в сферата на репродуктивното здраве; контрацептвни методи; болести, предавани по полов път; проактивен подход.

Превенция на насилието

Превенция на насилието включва следните дейности:

 • социална, психологическа и терапевтична работа с деца – жертви на различните видове насилие и техните семейства;
 • индивидуална работа с деца с агресивно поведение;
 • разработване и провеждане на обучителни модули на тема превенция на насилие и агресивно поведение, видове насилие, информиране на децата, относно техните права и др.;
 • информационни срещи, беседи и консултации на родители и учители, относно проявите на насилие сред децата и справяне с тях;
 • отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към съответни компетентни органи и специалисти при необходимост;
 • сътрудничество и взаимодействие с всички институции, които имат отношение и прилагат мерки за предотвратяване насилието над деца;
 • индивидуална и групова работа с родители, чиито деца са идентифицирани като жертви на домашно насилие.

Превенция на отклоняващо се поведение

Превенция на насилието включва следните дейности:

 • индивидуална работа с деца и юноши, с отклоняващо се поведение – психологическо и социално консултиране и подкрепа;
 • извънкласни занимания и дейности с деца с отклоняващо се поведение – спортни занимания, клубове по интереси и др.;
 • социално-психологическа работа със семейството с цел   установяване на причините и организиране на ресурсите за справяне с отклоняващото се поведение;
 • разработване и провеждане на образователни програми за превенция на отклоняващо се поведение при децата и подрастващите за: трафика на хора, сексуална експлоатация, злоупотреба с деца по интернет, злоупотреба с психотропни вещества и др., които включват и начини за предпазване;
 • мобилна работа с рискови групи деца, жертви на експлоатация (детски труд).

Превенция на отпадане от училище

Превенция на отпадането от училище включва следните дейности:

 • изграждане на мрежа за работа с педагогически съветници;
 • превантивни обучителни и занимателни дейности и ангажиране на учителите с тяхното изпълнение;
 • съдействие за получаване на образование;
 • професионална ориентиране и подготовка – насочване към различни професионални курсове;
 • развиване на творческите способности на децата; информиране на децата за техните права и застъпничество;
 • индивидуална педагогическа работа с детето;
 • социално-психологическа работа с детето и семейството, свързана с причините за отпадане на детето от образователната система;
 • включване в клубни и групови дейности;
 • провеждане на информационни срещи и обучения за ученици, родители и учители по теми, свързани с: развитие на социални умения; ефективни модели за комуникация във връзката родител – дете; справяне с трудно поведение; сексуално възпитание и образование и др.

     ЦОП работи по заявка, дадена чрез направление за социални услуги от Отдела за закрила на детето. Заявката може да бъде подадена и от други органи като: полиция; образователни институции; здравни заведения; граждански организации или отделни граждани; медии; работещи на терен специалисти на ЦОП и др. В тези случаи служителят на ЦОП, приел заявката информира веднага, или в срок не по-дълъг от два дни (в случаите, когато заявките се получават в събота и неделя), ОЗД. Тя може да представлява и подаден в писмен вид или устно сигнал за нарушени права на дете. Заедно със социалните работници от ОЗД се взимат решения, относно бъдещата работа по случая. При работа с потребители, сами потърсили услугите на Центъра за обществена подкрепа, които не са в риск, се сключва договор и при необходимост се предоставя информация на ОЗД.

     Индивидуална работа (общ брой клиенти)

През 2018  г. в ЦОП – Велинград     195 потребители са ползвали социални услуги:

 • Социално-педагогическо и психологическо консултиране 
 • Психологическо консултиране
 • Социално – педагогическо консултиране
 • Работа по посока реинтеграция на деца в биологичното семейство
 • Изготвяне на индивидуална психологическа характеристика  на дете, със статут за осиновяване
 • Обучение на кандидат – осиновители

През 2018 г. е продължила работата с 43 потребители от предходната 2017г.

Основна насочваща институция е ОЗД към ДСП- Велинград. Общ брой постъпили направления за ползване на социална услуга през 2018г. -121.

       Съгласно подписани споразумения за сътрудничество, ЦОП Велинград си взаимодейства с  ОЗД към ДСП- Ракитово и ОЗД към ДСП – Батак.

 През 2018 от ОЗД към ДСП гр. Ракитово са постъпили – 29 направления за ползване на социална услуга, от ОЗД към ДСП гр. Батак-6 направления.

  От ЦНСТДБУ- Велинград – заявления за оказване на психологическа подкрепа на деца.

 Съгласно Методиката на ЦОП през 2018г. са постъпили 26 заявления от самозаявили се клиенти за ползване на социална услуга.

  Изготвени са 38 индивидуални характеристики на деца настанени в приемни семейства, които са със статут за осиновяване.

        Специализирани групови програми

     През 2018г., екипът на ЦОП реализира групова програма”По- добре да поговорим”  за работа с деца и младежи на различни теми:

 • Доброто  и лошото отношение
 • Феноменът насилие- тормоз между децата в училище  и извън училище
 • Междуличностни отношения-доверие, обида, обич, гняв, агресия
 • Емоционално насилие  и свидетел на насилие
 • Аз и моето тяло
 • Интимност и сексуалност – подходящо  и неподходящо поведение
 • Безопасност в интернет- възможно ли  е това?

     Програмата бе реализирана съвместно с ученици от Иновативно СУ «Св. Св. Кирил и Методий».

На основание Стандарт 10 от методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” ЦОП осигурява поддържащо обучение за всяко приемно семейство.

   Консултиране

   Целта на консултирането е постигане на промяна в мисленето, в способностите за учене, за вземане на решения и тяхното реализиране, чрез оказване на помощ за по-добро разбиране на тези проблеми, чрез повишаване на самочувствието на клиента и предоставяне на емоционална и рационална подкрепа.

Консултирането бе в насоки:

-         Повишаване на родителския капацитет;

-         Превенция на риска при непълнолетните майки;

-         Формиране на социални умения;

-         Подкрепа на деца – жертва на насилие и техните семейства;

-         Подкрепа на адаптацията на деца настанени в приемни семейства;

-         Подкрепа на деца и семейства в  след осиновителния период;

-         Училищна подкрепа- превенция на риска от отпадане от училище;

     Мобилна социална работа

      Екипът на ЦОП – Велинград извършва мобилна социална работа чрез планирани посещения на места във високо рисковите общности, с цел осигуряване на по-широк достъп на хората до социалните услуги. Основно работата беше свързана с установяване на причините, поради които децата отсъстват системно от учебни занятия, информиране на родителите относно риска за отпадане от училище, развитие на партньорската мрежа с училищата, получаване на обратна връзка.

      Ежеседмично ЦОП осъществява работа на терен- посещения на адрес, с цел наблюдение качеството на грижа към децата  и оказване на подкрепа в семейна среда. Регулярно се осъществяват срещи с професионалисти – лични лекари,  учители и др.

       При осъществяване работа на терен, ЦОП си взаимодейства и със здравните медиатори, позиционирани в двете ромски махали – „Асфалтова база” и „Анезица”.

    Развитие на партньорска мрежа

    Между ЦОП и ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане”- Велинград,  ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане” Ракитово, ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Батак са изградени добри партньорски взаимоотношенияСъздаден  е добър работещ механизъм, с ясно разписани права и задължения.

     Създаден е и механизъм за взаимодействие с МКБППМН към община Велинград.

     През 2018г. ЦОП участва в заседания на Комисията за закрила на детето, Комисията по наркотични вещества към Общината.

През настоящата година продължи утвърждаването на вече изградена мрежа с педагогическите съветници в училищата на територията на Община Велинград. Работата беше насочена  към стимулиране на педагогическите съветници за по-тясно сътрудничество със специалистите на Центъра, по проблемите на деца в риск да отпаднат от образователната сиситема и с отклоняващо се поведение.

    Осъществени са работни срещи със здравните медиатори към Общината и е оказано посредничество със здравни заведения във връзка с работа по случаи.

    През  2018г.година продължиха благотворителните инициативи за подпомагане на семействата, с които ЦОП работи.

    Глобална цел на работата в ЦОП  е подобряване благосъстоянието на децата в Община Велинград, чрез предоставяне на качествени социални услуги, съответстващи на техните потребности и подкрепа в семейна или близка до семейната среда.

    Екипът на ЦОП – Велинград  предоставя услуги на  потребители и от две съседни общини- Ракитово и Батак. Между Отделите за закрила на детето на тези общини  и ЦОП има сключени споразумения за сътрудничество.

 

      5.1 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

              Основните цели,които си поставя ДЦПЛУ гр.Велинград са:

 - Гарантиране на равноправно положение на лицата с увреждания.

 - Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия,целящи социалното включване на пълнолетните лица с увреждания в общността.

- Придобиване на нови знания,умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието.

- Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител.

    ДЦПЛУ гр.Велинград отдавна се е превърнал в любимо място за неговите ползватели.През 2018г. екипът на ДЦ извършваше комплексна работа запреодоляване на социалната изолация на ползвателите на услугата и пълното им социално вграждане в общността, чрез включване в дейностите на клубовете поинтереси:„Интеграция”,„Слово”,„Вкусно”,„Природолечение”,„Цветарство”,„Плетачество”, певческа група „Приятели на песента”,социо – културни мероприятия на ДЦПЛУ. Предоставяха се медико – рехабилитационни услуги, както иуслугата

 „От врата до врата”. Извършваше се групова и индивидуална работа с ползвателите.

Клуб “Цветарство ”: Потребителите редовно полагаха грижи за дворните и саксийнирастения, засаждаха цветя в двора на Центъра. Социалните работници изнесоха лекция на тема: “Първите пролетни цветя“, „Отровни билки и цветя“ , “ Кокичето е сред най-рано цъфтящите пролетни цветя“, „Каланхое- отглеждане и грижи у дома“ , „Моята градина с капково напояване“, „Цветя от лед и пепел“.

Певческа група „Приятели на песента”:  Всеки вторник и четвъртък певческата група провеждаха своите репетиции, усъвършенстваха техниката си на пеене, обогатяваха певческия си репертоар с разучаването на нови и църковни песни. С тези занимания те се готвеха за участието си в различни фестивали за лицата  с увреждания на областно и на национално ниво.

Клуб „Природолечение”: На потребителите бяха изнесени беседи от медицинската сестра на теми:“Прочистване на организма след празниците“, „Какво не бива да правите , ако имате хрема“, „Важни правила за красива кожа“, „Ефективни методи срещу повдигане“,“Дюлята помага при кашлица и бронхит“,“Хинапът-модерна суперхрана“,“Лесни начини за прочистване на организма от токсини“, „Студените ръце разкриват сериозни болести“, „Гроздовите семки – унищожават и най-опасните заболявания“, “Природни средства срещу хрема“, “Всичко важно, което не знаем за имунната система“, „Умеем ли да дишаме правилно“, „Как да изберем качествени пробиотици“, „Как безотказно да регулираме дисбаланса в съвременния начин на хранене“, „Обонянието издава какво е здравето ви“ и  „Има начин да се справим с болките в гърба“. Рехабилитаторът изнесе беседи на ползвателите на тема:“Физически упражнения в ежедневието“, „Здравословно хранене, съчетано с движението“, „Какво представлява охтиопорозата и лечението“, „Ревматоиден артрит-какво представлява, симптомите и лечения“.

Клуб “Слово”: Социалните работници запознаха потребителите с темите:“Диамантите разкриват тайните на Земята“. Потреителите на ДЦПЛУ, редовно рецитираха стихотворения на различна тематика.

Клуб “Вкусно“: В клуб “Вкусно“ потребителите редовно обсъждаха и разменяха рецепти за домашно приготвени различни ястия. Медицинската сестра Доста Терзиева изнесе лекция на тема: ”Здравословното меню на месеца”.

Клуб „Плетачество”: В клуб “Плетачество” потребителите се учеха да плетат чорапи, шалове и шапки и да шият покривки за маси, легла и гоблени.Ползвателите обмениха по между си интересни плетки и модели. Заниманията включваха и  други видове приложни дейности– изписване на великденски яйца с писалка и восък по стара велинградска техника,  изработване на мартеници и поздравителни картички,кошнички и панерки от вестници.

   Всички календарни празници и значими събития се отбелязваха съвместно с ползвателите на ДЦПЛУ. Рождените и имените дни на потребителите се честваха с тържества.

Организиране на свободното време:

Игри на шах, табла, карти и домино, запълваха свободните часове, когато потребителите нямаха групови занимания. Провеждаха се редовно турнири между потребителите и екипа на ДЦПЛУ.

Бяха  проведени организирани посещения  напарковете: ”Клептуза”,”Рич”,”Гяуров”,парка пред общината.Редовно се посещаваше и библиотеката в кв.Лъджене,също така и изложбите в Художествената галерия на града.Бяха посетени и изложбите в Бизнес центъра.Много от ползвателите посещаваха концертите,които се провеждаха в градски мащаб в читалище „Отец Паисий“  кв.Лъджене,читалище „Васил Левски“ кв.Каменица и на трибуната в центъра на града

     Редовно бяха изготвяни индивидуалните планове за развитие и тяхната актуализация  и попълвани личните дела на ползвателитеот съответните специалисти. С някои от ползвателите социалните работници проведоха индивидуални обучения за работа с компютър и ползване на Интернет.

За периода януари – декември2018 г. услугата „От врата до врата” се предоставя ежедневно. ДЦПЛУ гр.Велинград  предоставя добра възможност за лицата с увреждания. Те редовно и по график  посещаваха  кабинета по „Кинезитерапия” и провеждаха занимания по двигателна рехабилитация-пасивно раздвижване  и активни упражнения. Медицинската сестра изнесе здравни беседи на тема: „Дивата ягода помага при склероза“, „Лечение с билки на белодробни заболявания“, „Мед от глухарче“, „Лимон и маслини срещу гадене“,“Лечение с олио“, „Лечебни свойства на игликата“, „Атроза –враг №1 на възрастните“, „Диета срещу пролетна умора“,“Как да свалим кръвното налягане само за 5 дни“, „Стомашни проблеми, натравяния“, и  „Как се възползваме от даровете на природата-най-добрата аптека“.

            През изтеклата година бяха проведени следните обучения: “Превенция на синдрома „Бърнаут“ –тиймбилдинг програма и „Мониторинг за оценка и превенция по прилагането на основните пакети от критерии и стандартни при предоставяне на социалните услуги в специализирените институции “.

6.1 Дом за стари хора

     Дом за стари хора „Ела” е звено на Общинска служба за социални услуги-Велинград.

     ДСХ „Ела” е специализирана институция за предоставяне на социални услуги и осъществява държавната социална политика на територията на Община Велинград.

Капацитетът на заведението е 40 места.

             В ДСХ „Ела” са настанени 40 възрастни хора,за които се полагат много усилия за облекчаване на живота и създаване на повече уют и спокойствие.Ежедневно на хората се осигурява емоционална и материална подкрепа,както и грижи за здравето.

             В своята дейност институцията се ръководи от действащата методика на социалните услуги за възрастни хора. В работата се поставят непосредствените цели,принципи и проблеми,които често се срещат при тях.

             В ДСХ „Ела” се предлагат комплекс от социални услуги,които създават условия за цялостното обслужване на потребителите,като задоволяване на ежедневните и здравните потребности,предоставянето на храна и не на последно място е организацията на свободното време и личните контакти.Дейността на социалната услуга е широка и многостранна,свързана с почистване на спалните помещения,подпомагане при извършване на личния тоалет,пране на дрехи и спално бельо, фризьорски и бръснарски услуги,осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи,организиране на културни мероприятия,разходки в свободното време,честване на рожденни дни,изнасяне на беседи на здравна тематика,при нужда се провеждат терапевтични и рехабилитационни дейности.

              Във връзка с всичко гореизложено се изготвят индивидуални планове на потребителите, провеждат се разговори и дискусии по актуални проблеми,организират се занимания по интереси (цветарство,плетиво,музикални занимания,рецитиране на стихотворения от известни автори).Периодично се провежда здравна профилактика.

 Целта е гарантирането на равноправно положение и преодоляване на изолираността чрез създаване на условия за интегриране в обществото.

По случай честването на национални празници възрастните хора биват посещавани от ученици и самодейци,които изнасят програми.Всеки ден на потребителите се предоставя разнообразна и питателна храна,съобразена с техните желания и съответните предписани диети.Има създаден дом съвет,който защитава интересите и правата им.

            7.1 Защитено жилище за лица с физически увреждания

     Основната целта на Защитено жилище „Велина“ е укрепване на системата за повишаване  благосъстоянието на възрастните хора с увреждания, преодоляването на социалната изолация и осигуряване на хората с увреждания да водят пълноценен и независим начин на живот, посредством предоставяне на социалната  услуга.

    Капацитетът на ЗЖ „ Велина” е за 8 лица. Основните задачи, които стоят пред екипа на ЗЖ са свързани с подпомагането на възрастните хора за водене на независим и пълноценен  начин на живот; поддържане на среда ,близка до семейната; осигуряване на възможност за участие в различни видове дейности. Създадени са условия за изпълнение на различни дейности-  битов труд и поддържане на хигиена и развлечения. През 2018г. беше подменено кухненското обзавеждане.

    Проведени следните мероприятия целящи социалното включване на възрастните хора в общността съгласно изготвения план за2018 гкато:

-Посещение на празничната програма  на Велинградските културни тържества;

-Организиране и честване на рождените дни на всички потребители

 -Организиране ден на отворените врати;

-В двора на ЗЖ се организира пикник;

-Обмяна на опит с потребителите от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

-Направена беше оранжерия ,в която бяха засадени зеленчуци

-Изработиха се мартеници;

- Отбелязване на международни и нацианолани празници

 За извършване на дейността градинарство като трудотерапия  съвместно с потребителите на ЗЖ  бяха оформени алеи ,където бяха посадени цветя.

       С цел създаване умения на потребителите ,съвместно с персонала се проготвяха ястия и напитки.

       С цел създаване на трайни навици за хигиена ежедневно се следи и подпомагат потребителите от персонала за лична хигиена и почистване на помещенията.

      С горе посочените  дейности се изградиха  умения  на потребителите  за независимост и самостоятелност с цел интегриране в обществото.

    Други дейности за развитието на социалните услуги в Община Велинград

 

     Център за социално включване

     ЦСВ ,,Развитие“ за подкрепа на деца и родители предоставя иновативни  интегрирани социални услуги за ранно детско развитие  и подкрепа на семейства с деца от 0 до 7 годишна възраст. Основна цел на услугите, предоставяни в центъра е предоставянето на подкрепа на деца и в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа за здравна грижа, формиране на родителските умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата в специализирани институции, ограничаване предаването на бедността между поколенията, чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителските умения сред уязвимите групи родители, като и ранна интервенция на уврежданията.

            Отделните услуги, който предоставя ЦСВ ,,Развитие“ център са: Ранна интервенция на уврежданията“, ,,Формиране и развитие на родителските умения и семейно консултиране и подкрепа“, ,,Здравна детска консултация“, ,,Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“, ,,Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище“(под формата на лятно училище за деца от уязвими групи).

       „Ранна интервенция на уврежданията“

       През 2018г. по услигата  „Ранна интервенция на уврежданията“ бяха  изготвени   първоначални оценки на потребностите, сключиха се   договора за предоставяне на социални услуги, изготвиха се индивидуални планове за развитие на детето, извърши се проучване на потребностите на детето и семейството, изготви се оценка на развитието на детето, преглед на индивидуалния план за развитие на детето 64 бр, приключващи доклади 35 бр., протоколи за работа на терен  109 бр., проведени 104  мултидисциплинарни срещи, групови работи 50 бр., домашни посещения 65 бр. Първични мед.прегледи  162 бр.и вторични  545. Посещения на потребители в центъра 2124, карта за рехабилитация  18 бр., протоколи от специалисти 728 бр .

      ,,Формиране и развитие на родителските умения и семейно консултиране и подкрепа“

    През изминалите месеци децата посещаващи услугата постигнаха положителни резултати и по-голямата част от тях успяха да покрият до известна степен и усвоят целите залегнали в Индивидуалната образователна програма. В образователните цели децата успяха да развият слухови и зрителни възприятие. Изградиха се умения за работа с химикал,флумастери, работа с картини по които се съставяше разказче с цел обогатяване и развитие на логическата мисъл и запълване на речниковия запас с нови думи, Обогатиха се знанията за животни,плодове,зеленчуци и др. Запознаха се с геометрични фигурки. Работеше се с дъските на Сеген.  Запознаха се с гласни звукове и ги намираха  в думите . Изградиха се  елементарни умения за писане на цифри, също така и да ги четат и броят.  У децата се развиват възприятията, паметта, въображението и вниманието. През изминалия период бяха застъпени часове по изобразително изкуство, арттерапия, игротерапия. Проведоха се часове по безопасност на движението, групови занимания с интересна тематика. Бяха направени изложби, открити занимания съвместно с родителите ,проведоха се състезателни игри, .Проведе се групова работа за изработка на коледни и новогодишни картички и украси. Направи се голяма изложба „Зимна приказка“ с изработени предмети и рисунки.  През   периода  са съставени 48 индивидуални образователни програми,съставени са 278 индивидуални протокола от специалистите,прегледи на индивидуалната  програма на  41 деца и приключено участие на 29 деца.

    Подобреното състояние на децата обхванати от услугата – добро усвояване на материала, видими резултати по отношение на интегрирането.

      ,,Здравна детска консултация“

Определен здравен статус на  деца – 2632.

Потребители в услугата „Здравна детска консултация“ – 565.

Измерен ръст, тегло и обиколка на  деца -1744.

Консултации за хранене-902 ,

Консултации за съня- 90,

Обучения за масаж, гимнастика – 115бр.

Изготвени са  оценки и диагностика на психомоторното развитие на деца – 714;

Насочени към личен лекар  деца – 102.

Проведени  посещения за работа на терен – 89;

Проведени  индивидуални  работа  на родители, целящи получаване на информация за здравословното състояние на децата им – 514

Проведени 93 групови консултации (обучения), целящи превенция на детската заболеваемост .

Оценка на потребностите – 300.

Приключващ доклад 9 бр.

Домашни посещения 73.

    ,,Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“

Изготвени оценки на потребностите на детето- 359 бр.

Подписани са 359 нови договори с потребители на услугата.

Индивидуален план за развитие на детето 359 бр.

Приключващ доклад 88 бр.

Проведени 153 работи на терен, мултидисциплинарни срещи  128 бр.

групови работи с потребители- 136 бр.,

домашни посещения -  282 на брой, развитие на случая 142бр.

Преглед на индивидуалния план 473 и помощ в натура 363 .

Индивидуални работи – 2046.

     ,,Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище“

     От  2.07.2018 г.  стартира лятното училище към ДГ „Еделвайс“ гр.Велинград с 15 деца от ромски произход. От 1.08.2018г. се проведе лятното училище в ДГ „Пролет“ с. Драгиново също с  15 деца.

Проведоха се планираните дейности по БЕЛ, математика и други образователни направления.Основните усилия бяха насочени към преодоляване на затрудненията в изучаването на българския език

     Център за специална образователна подкрепа - Велинград

     ЦСОП-ВЕЛИНГРАД е съвременна образователна институция, функционираща във връзка и взаимодействие с други образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализирани институции за деца, със социални услуги в общността, с лечебни заведения и интегрирани здравно-социални услуги и с родителите.

СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЦСОП СА НАСОЧЕНИ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЦЕЛИ:

-         подпомагането на деца и ученици със СОП и множество увреждания, на ученици в риск за активизирането им, научаването им за ефективна дейност и общуване в конкретна социална среда и обкръжение ;

-         създаване на социални умения за труд и участие в обществено значими и полезни дейности  с идеята да се превърнат в активни граждани, които допринасят за света, в който живеят;

-         тяхното адаптиране и реинтегриране, предоставяне на  специфични грижи, насочени към тяхното развитие и към превенция на изоставянето в рисковите групи;

-         формиране на социално-приемлив модел на поведение, промяната на рисковия им манталитет;

-         Формиране на ефективна, толерантна и подкрепваща интеркултурна образователна среда

       Чрез инициативи, медийни публикации, съвместни мероприятия, участието в работни групи, беседи и кръгли маси, съвместно с директори и учители на училища, експерти от РУО и ЦПЛР работи за  обединяване на обществеността около идеята за създаването на необходими условия и подкрепяща образователна среда за подкрепата на личностното развитие на деца и ученици със СОП и множество увреждания; за взаимодействие и сътрудничество между Координиращите екипи и ЕПЛР в образователните институции; за включване на ученици със СОП и множество увреждания в образователната система и ролята на ЦСОП в осъществяването на процеса на приобщаващото образование, съгласно законовите разпоредби.

През изминалата година ЦСОП приключи проект „Когато сме заедно, сме силни и можещи“, финансиран от ЦОИДУЕМ. По този проект ЦСОП работи за:

- Социализация на деца и ученици със СОП, формиране на комуникативни умения, преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси;

- Превенция за отпадане на учениците  от училището, работа с деца в риск и техните семейства и подкрепа за продължаване на образованието си в по-горен етап.

Работа с родителите, като приоритетна дейност. Чрез традиционни и нетрадиционни дейности, включване на родителите в живота на училището, като активни участници и съдружници, със споделени отговорности.

В Центъра функционират: КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ ОТ НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ,  „Училищен съвет за противодействие на тормоза“. Съобразено с годишния план за работа на посочените комисии се изнасят презентации, беседи и се провеждат различни мероприятия по превенция на агресия и насилие. Бяха изработени табла за толерантността. Съвместна работа с ОЗД и ЦОП по консултиране на родители и превенция на девиантно поведение на ученици в риск.

Редовно се провеждат изследвания на психоклимата в училището, тестиране, анкетиране и беседи. При възникване на конфликтни ситуации се провеждат консултации с психолога на училището.

Здравното образование е широко застъпено в образователно-възпитателния процес в училището  и е част от учебните програми  и дейности, а също така и като отделна училищна програма. Мултимедийните презентации с дискусии, игровите симулации, беседите и практическите занятия и други дейности се провеждат в центъра с цел усвояване на знания и умения по актуални теми: превенция на наркомания, алкохолизъм, тютюнопушенето, здравословен начин на живот, полово възпитание и др.

Много голям акцент ЦСОП поставя на провеждането на съвместни извънкласни и извънучилищни дейности. В центъра  са създадени клубове по интереси, които осигуряват голямо разнообразие от дейности и изяви.  Учениците участват в различни конкурси и състезания. В областта на изобразителното изкуство имаме  редица участия и награди от ученически конкурси на регионално, национално и международно ниво

Организиране на доброволчески дейности „Деца помагат на деца” с цел възпитаване  на чувство за солидарност с връстниците им в неравностойно положение и улесняване процеса на интеграция.

ЦСОП предоставя разнообразни терапевтични занимания. Оборудвани са кабинет по ЛФК и кинезитерапия, кабинет на психолога, логопедичен кабинет.

ЦСОП закупи устройство за проследяване на погледа, система за контрол с погледа и софтуер за ранно детско развитие. Специалистите от центъра премина обучение за работа със системата.

ЦСОП днес е  една отворена институция към всички добри идеи и практики, която взаимодейства с много институции.

     Сдружение БАЛИЗ- Велинград е неправителствена организация и помага на деца и възрастни, които имат нужда от помощ, и на техните семейства. Дейността му се разпростира и в съседните общини Ракитово и Сърница, а в момента членовете на местния клон са 49. Идеята на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения – Велинград е да се помага деца и лица с такива затруднения и техните семейства. Представители на организацията участват във всички работни групи, които изготвят и утвърждават нормативни актове, наредби и закони за хората с увреждания.  Много от тези закони са изработени на основата на предложения, мнения и становища, направени от тях. „Граждански инициативи за промотиране и подкрепа на проектозакон в защита на лицата с интелектуални затруднения относно свободно упражняване на гражданските права като алтернатива на запрещението на територията на общини: Велинград, Сърница, Ракитово“-проект, по който работихме през 2018 година.

              Сдружение БАЛИЗ- Велинград работи за:

-         обединяване на заинтересовани лица, единомишленици и доброволци около идеята за подкрепа на проектозакон в защита на лицата с интелектуални затруднения относно свободно упражняване на гражданските права като алтернатива на запрещението;

-         промотиране на  подкрепеното вземане на решение като една от мерките за подкрепа, предвидени в проекто-закон за физическите лицата и мерките за подкрепа относно свободно упражняване на гражданските права, като алтернатива на запрещението

 Проведени  граждански инициативи и акции за събиране на подписи в подкрепата на проекто- Закон за физическите лица и мерките за подкрепа на територията на община Велинград и съседни общини.

            През последните години сдружението работи по разширяването на практиката за подкрепено вземане на решения за деца с интелектуални затруднения, които са под запрещение. Целта е да имат право на избор, сами да избират, защото сега юридически не са самостоятелни – за тях отговорят родители, учители и те не са само с тежки заболявания.

             Дирекция „Социално подпомагане“- Велинград

           Към 31.12.2018 г. отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” град Велинград работи общо по 256 отворени случаи на деца в риск.

       Отворените случаи касаят деца със следните предприети мерки за закрила по ЗЗД:

 • Мерки за закрила в семейна среда по чл. 23 от ЗЗД – 90 случая;
 • Настанени деца в ЦНСТ за деца и младежи без увреждания  – 21  случая;
 • Настанени деца в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – 8 случая;
 • Настанени деца в приемни семейства – 20 случая;
 • Настанени деца в семейства на близки и роднини – 38 случая;
 • Деца, ползващи социални услуги към ДЦДМУ “Надежда”  – 16 случая;
 • Деца, ползващи социални услуги към ЦОП – 63  случая

               Дейностите  на служителите от отдел “Закрила на детето” през2018 г. е свързана със случаи на 115 съдебни и административни процедури: дела за родителски права; бракоразводни дела; дела за издръжка; дела за лишаване от родителски права; за настаняване на деца извън семейството /в семейство на роднини и близки; в приемно семейство; в ЦНСТ; в Кризисен център/; за осиновяване; имуществени дела; дела за промяна на имена; наказателни дела; сезиране на Прокуратура /в случаи на ранно съжителство; оказано насилие над дете/;  дела за прекратяване на настаняване на деца извън семейството; дела на МКБППМН. През2018 г. служителите на отдел “Закрила на детето” Велинград са работили по 11 случая на деца, които са осиновени или предстои да бъдат осиновени; извършва се наблюдение на 10 осиновени деца /в регламентирания двугодишен период на наблюдение/. През отчетния период отдел “Закрила на детето” Велинград е насочил и работил с направления за 123 деца и семейства към Център за обществена подкрепа, от които част са пренасочени с удължаване на направленията за ползване на социалната услуга, поради възникнала такава потребност. 23 деца с увреждания, регистрирани в ОЗД са насочени през годината към Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда”. През2018 г. от отдел „Закрила на детето” за 7 деца е предприета мярка за закрила – настаняване в Център за настаняване от семеен тип за деца  Велинград.  Три деца, настанени в предходен период в ЦНСТДМБУ Велинград през2018 г. са с прекратено настаняване: две поради реинтеграция /връщане/ в семейна среда и две поради временна промяна на мярката за закрила  – настаняване в Кризисен център гр. Пещера. В Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  през отчетния период е настанено 1 дете.. За 1 дете, настаняването в семейство на роднини и близки е прекратено поради навършване на пълнолетие.  За 2018  в семейство на роднини и близки са настанени 7 деца, по реда на Закона за закрила на детето.  През2018 г. са издадени шест разрешения на семейства от община Велинград за вписване в Регистър за кандидат-осиновители.

            През изтеклата2018 г. отдел “Закрила на детето” работи в добро партньорство както със социалните услуги за деца и семейства, които се предоставят от община Велинград – Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Център за настаняване за деца и младежи с увреждания  и Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда”, така и с РУП,  Прокуратура, Съд, училища, детски градини. Ежеседмично в отдел “Закрила на детето” се осъществяват мултидисциплинарни срещи между страните, имащи отношение към решаването на конкретни казуси на деца и семейства в риск /служители в социалните услуги в община Велинград, инспектор ДСП при РУ на МВР Велинград; представители от училища и детски градини; лични лекари; общински служители и др./. Контактите със служителите в социалните услуги са ежедневни и са свързани както с работата по конкретни случаи, така и за  оказване на взаимна методическа помощ и подкрепа.

            Отдел “Закрила на детето” Велинград координира целия ресурс от налични социални услуги за деца и семейства на територията на общината, включвайки в дейностите си и училищни психолози от училищата, в които се обучават децата,  НПО и различни специалисти за качествено професионално партньорство с цел постигане най-добрия интерес на всяко дете, с което се работи.

Към 31.12.2018г. в отдел „Хора с увреждания и социални услуги” към Дирекция Социално подпомагане град Велинград  се  подпомага с месечни помощи за социална интеграция 2365 лица с увреждания. В отдела са приети и обработени 87 заявления на лица желаещи да ползват социални услуги предлагани на територията на Община Велинград.

      В Дневен център за пълнолетни лица с физически увреждания капацитет 35 места. За2018 г. от отдел ХУСУ са изготвени 35 доклад- предложения и издадени заповеди на лица, които са заявили желанието да продължат да ползват социалната услуга ДЦПЛУ. Към момента има трима кандидати желаещи да ползват услугата, които са чакащи. Към 31.12.2018 г. ДЦПЛУ е с пълен капацитет и няма свободни места.

В Защитено жилище – „ Велина” с капацитет 8 места. За2018 г. има приети  2 заявление от лица желаещи да ползват социалната услуга, и издадена една заповед за ползване на  услугата. Капацитета на защитеното жилището е от 8 места, като към 31.12.2018 г. , работи с пълен капацитет и има двама чакащи.

В Дом за стари хора „Ела” с капацитет 40 места. за2018 г. в отдел ХУСУ има подадени 8 заявления от  самотни възрастни хора, изявили желание   да ползват услугите и са издадени шест  заповеди за настаняване в ДСХ.  Към 31.12.2018 г. няма  свободни места в ДСХ „Ела“ гр. Велинград. Четирима чакащи желаят да ползват социалната услуга.

През 2018г. в ЦНСТДМУ са настанени  девет младежи с увреждания, които ползват и        предоставяните услуги в ДЦДМУ – Надежда.

          Отдел „Хора с увреждания и социални услуги” към Дирекция Социално подпомагане – Велинград работи в пряко сътрудничество и оказва помощ при необходимост със социалните работници от екипите на Дом за стари хора, Защитено жилище и Дневен център за пълнолетни лица  с физически увреждания.

 

      Дирекция „Бюро по труда“- Велинград

     Активната политиката за насърчаване на заетостта обхваща действия, насочени към регистрираните безработни, към работодателите, а също така и към работещите, с цел да запазят работата си и се изразява в посредничество при устройване на работа, подбор на кандидати според изискванията на работното място, посредничество при квалификация и преквалификация, подпомагане при започване на работа на неравнопоставените групи на пазара на труда, прилагане на програми за заетост и на мерки за стимулиране на заетостта.

-         Средногодишен процент на безработицата в община Велинград през 2018г.- 22.03%

-         Възрастова структура на безработните лица през 2018г.:

I- XII. 2018г.

Възраст

Брой

%

До 19г.

28

0.88

20-24 г.

132

4.21

25-29 г.

286

9.11

30-34 г.

362

11.55

35-39 г.

387

12.33

40-44 г.

345

11.00

45-49 г.

384

12.24

50-54 г.

408

12.99

Над55 г.

807

25.70

           ОБЩО:

3138

100

-         Степен на образование на безработните лица през 2018г.:

Образование

I- XII. 2018г.

Брой

%

Висше, полувисше, колеж

113

3.6

Средно образование

916

29.2

Основно

1357

43.2

Начално и без образование

753

24.0

                      ОБЩО:

3138

100.00

-         Осигурена заетост по програми и проекти през 2018г.:

- по мерки от ЗНЗ- 24 лица

- по програми от ЗНЗ- 97 лица

- по проекти на ОП „РЧР“- 232 лица

                                   Общо: 353 лица

     Домашен социален патронаж

     Домашният социален патронаж е звено към ОССУ, предоставящо социални услуги без откъсване от обичайната домашна среда на следните категории хора:

- лица, навършили пенсионна възраст

- лица с трайно намалена работоспособност над 71%, определена от ТЕЛК/НЕЛК

- деца инвалиди

     Самотните възрастни хора,ветераните от войните,военноинвалидите и лица с увреждания с трайно намалена работоспособност над 90% ползват с предимство услугите на ДСП.                                                             Домашният социален патронаж предоставя следните услуги:

               – Доставяне на храна по домовете,като по предварително изготвено меню лицето заявява желаната от него храна-постна супа и супа с месо,основно ястие с месо и две постни ястия за вечеря,също и хляб.

                – Поддържане на хигиената в помещението,обитавано от потребителя.

    - Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност.

    -Битови услуги-закупуване на хранителни продукти,лекарства от първа   необходимост,заплащане на ел.енергия и други със средства на лицето.

   - Снабдяване с отоплителни материали.

   -Административни услуги.

     Лицата,ползващи общински социални услуги заплащат месечна такса в размер на съответната реална издръжка на едно лице.Тя включва месечните разходи за храна,транспортни разходи за разнасяне на храната,ел.енергия,вода,материали и дезинфекционни препарати,торбички и миещи препарати.

     Ветераните от войните и военноинвалидите заплащат месечна такса при условията на чл.16 т.2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните в размер 30% от таксата начислена за съответния месец.Ако реалната издръжка на едно лице  е по-висока,останалата част от разходите са за сметка на бюджета та общината.  Общият брой на обслужваните от ДСП е 150 човека.

       Проект „Осигуряване на топъл обяд“

       ОССУ  осъществява и дейността по сключения договор по Фонда за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, Агенция за социално попдпомагане, Опретативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и Община Велинград за реализиране на социална услуга „Осигуряване на топъл обяд”.

      Домашният социален патронаж към ОССУ реализира дейностите по „Осигуряване на топъл обяд” за 50 бенефициенти за периода от 01.04. 2016г.до 30.04.2020 г.

      Предоставянето на топъл обяд включва предоставянето на храна за обяд- супа,основно ястие,хляб.

       Проект ”Приеми ме 2015”

      Община Велинград е една от 82-те общини в България, одобрена да работи по проект „Приеми ме 2015 ”по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 ”Приеми ме 2015”-ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година. Водеща организация е Агенция за социално подпомагане.

     Проект „Приеми ме 2015”допълва и надгражда приключващият в края на 31 декември 2015 г. проект „И аз имам семейство”. Целта на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „приемна грижа” и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на „специализирана приемна грижа”: за деца с увреждания; деца непридружени бежанци; деца, жертви на насилие или трафик. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3 годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.

    Благодарение на сътрудничеството между екип по приемна грижа, ОЗД, ЦОП и приемните семейства, настанените приемни деца получават навременни и адекватни грижи. Децата в учебна възраст редовно посещават детска градина и училище. Утвърденинте приемни семейства по проекта са 24 – професионални приемни семейства. Към настоящия момент, сключен договор с Кмета на Община Велинград имат 18 приемни семейства с 21 настанени деца в тях, на възраст от 1м. до 18г. възраст.

 

С ПМС №343 от 2018г. са осигурени средства за предоставяне на социални услуги във  връзка с проект „За по- добър живот“. През 2018г. са предоставяни услуги на 74 потребителя и 50 асистента, в това число: 11 деца- 10 лични асистенти; 30 потребителя- 18 социални асистенти; 33 потребителя- 22 домашни помощници.

 

     Общинска организация на инвалидите „Зорница”– гр. Велинград

И през 2018 г. помогнахме на член на клуба да се снабди с ортопедични обувки. През годината с членовете на УС на клуба  посетихме 39 болни членове на „Зорница“. От 3 до 12 декември2018 г. посетихме по домовете с коледни пакети  90 души – тежко подвижни, лежащо болни, самотни които поради  състоянието им  не можеха да участват в тържеството по случай  Деня на хората с увреждания. На сбирки, консултации  и редовните петъчни събирания поднасяме актуална информация за минали, а най-вече за предстоящи събития. Уреждаме срещи за обмяна на опит с други организации. Ориентираме членовете за правата им  и придобивките, как и какви документи да подготвят за една или друга социална, правна и административна помощ и услуга, осигуряваме участието им в клубните дейности и градските  събития.

Клубната секция „Обичам да пея“.В основата ? е 23-годишната певческа група на Клуб „Зорница“ „Приятели на песента“. Репертоарът на групата, който напоследък се разшири жанрово, постоянно се попълва на репетициите, а всеки последен петък от месеците, когато празнуваме рождените дни, програмата на групата създава приповдигната празнична атмосфера. Певческата група на клуб „Зорница“ донесе през 2018г. два златни медала и един сребърен от участието си в ежегодния Национален фестивал на хората с увреждания в гр. Перник.

Клубната секция „Литературно творчество“. Петима от членовете ?  имат издадени книги, членуват в Литературен клуб „Никола Вапцаров“ и са автори в поетични сборници.През годината беше представена  първата книга с поетични творби наСтойна Стоянова „Всичко е миг“. Излезе от печат и книга със стихотворения на Поля Булянска. Подготвя се за печат  книга с нови  творби на Катя Славова. 

На петъчните и други специални сбирки  показват уменията си участниците всекцията на кулинарите. На 14 февруари – Трифон Зарезан организирахме празник с дегустация на домашно приготвени вина, конкурс и награди. По инициатива на клубни членове закупихме нов хладилник  и микровълнова печка. Развитие през 2018 има сравнително новата артсекция при клуба. Любителите на този вид творчество  правиха от отпадачна хартия интересни съдове, вази, фруктиери, избродираха картички, подготвиха се за усвояване на различни  техники за създаване на картини. Игралната секция – шах и табла все още е на ниво вътрешноклубни срещи. 

Кътът за вестници и информационни материалив клуба е постоянно търсен, особено от ежедневните  сутрешни посетители . На тяхно разположение са списанието на СИБ „Кураж“, месечният  бюлетин на СИБ с информация за социална политика и новости, интересните за общността вестници „Трета възраст“ и „Минаха години“, местния в. Темпо“. Два пъти през годината организирахме групово посещение на театрални постановки. Клубни членове с медицинска професия изнасят лекции и беседи два пъти месечно по време на петъчните събирания. През май и октомври 2018 г.  изпратихме  групи на  едноседмична рехабилитацияза  в специализирана болница на Слънчев бряг.

През 2018г. ръкодството на клуба оранизира за членовете си излети, екскурзии и походи.

Петъчните сбирки станаха притегателно място за клубните членове. Посвещаваме ги на важни събития с местен и национален характер, два пъти месечно тематиката е здравна. Нашите петъци са активна и любима форма на общуване, споделяне, необходими контакти, размяна на мнения, шеги и веселие, на билки,  цветя и подправки за засаждане.

Членовете на „Зорница“  следят редовно и посещават културните събития в града, отбелязваме рождените дни на членовете на клуба.

            Дейности на здравните медиатори към Община Велинград

            Дейността на здравните медиатори цели преодоляване на затруднения достъп на уязвимите малцинствени групи до системата на здравните услуги, когато тези затруднения са свързани с нарушена комуникация между здравните и социални служби и пациентите или с липса на информация по отношение на предпазване от заболявания, семейно планиране и др. На територията на Община Велинград работят двама здравни медиатори.

   Постигнати резултати:

-         Модернизиране на материалната база;

-         Повишаване на уменията на професионалистите в системата на социалните услуги;

-         Повишаване качеството на услугите;

-         Запазване на разкритите социални услуги;

-         Проектно финансиране на услуги извън държавно делегираните дейности;

-         Осигуряване на заетост по програми и проекти

    Отчетът  за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2018г. е изготвен  по подадени писмени и електронни отчети на следните организации:

 1. Център за обществена подкрепа (ЦОП)
 2. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“
 3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания . (ЦНСТ)
 4. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) 1 и
 5. Защитено жилище за лица с физически увреждания „Велина “
 6. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
 7. Дом за стари хора „Ела“
 8. Център за социално включване „Развитие“
 9. Дирекция „Социално подпомагане“- Велинград
 10. Отдел „Закрила на детето“- Велинград
 11. Дирекция „Бюро по труда“- Велинград

12.             Център за специална образователна подкрепа- Велинград.

Отчетът за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2018г. е обсъден и приет на заседание на Обществен съвет за съдействие, помощ и осъществяване на контрол при извършване на дейностите по социално подпомагане, проведено на 15.02.2019г.

Коментарите са изключени!