РЕШЕНИЕ № 43 /28.02.2019г.

Относно: План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2020г

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от ЗСП и чл.36б, ал.4 от ППЗСП  и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2020г

Приложение:План.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №11 от дневния ред, по вх.№114/15.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!