РЕШЕНИЕ № 44 /28.02.2019г.

Относно:  Културен календар на Община Велинград за 2019г

На основание 21,   ал.1,   т. 23  от   ЗМСМА,    както   и   чл.18,    ал.1,   ал. 2,    т.7   от  Закона  за  закрила  и Развитие  на  културата  и  след  обсъждане  на Културният календар  за 2019 г.  на заседание  с  представители на  културните институции,    след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема  Културен календар на Община Велинград за 2019г.

Приложение: Културен календар.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №12 от дневния ред, по вх.№124/18.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!