РЕШЕНИЕ № 49 /28.02.2019г.

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем на имот с площ от 19кв.м., находящо се в УПИ ХVІ „За помпена станция”, кв.1981 по плана на гр.Велинград, поземлен имот с идентификатор 10450.502.1549.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1 и ал.2, чл.95, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на Общински поземлен имот с идентификатор 10450.502.1549 по кадастралната карта на община Велинград, с площ от 19 кв.м., за срок от 10 / десет / години

2.Определя начална конкурсна месечна наемна цена за горе посочения поземлен имот в размер 60.00 лв. без ДДС.

3.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса и разработването на конкурсните условия, начина и критериите за оценка на конкурсните условия, следните общински съветници:

  • …………………..

Резервни членове: ………………………………..

4. Разрешава на досегашния наемател „Двореца“ ООД, ЕИК …………. да ползва наетия поземлен имот по договор №6/09.01.2014 година, като заплаща досегашната наемна цена в размер на 64.22 лева без ДДС считано от дата 09.01.2019 год. до обявяване на спечелил конкурса нов наемател.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №17 от дневния ред, по вх.№131/18.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!