РЕШЕНИЕ №50 /28.02.2019г.

Относно: Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 13 от Находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик- № 27 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „САФКО-СТЕФАН ГУДЖОВ” ЕООД за обект: „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ”, находящ се в УПИ III-251, кв. 58 по регулационния план на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик
.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, т. 5.2. на Решение № 27/04.02.2011 год. на Министъра на околната среда и водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” и ал.3 от Закона за водите и постъпило Заявление от Ст. Гуджов, в качеството  му на управител на „САФКО-СТЕФАН ГУДЖОВ” ЕООД, с ЕИК ………….. с вх. № 53-00/1140 от 05.07.2018 год.  за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 13 от находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик и след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

13

1

5

19

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Общински съвет-Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 13 от находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик – изключителна държавна собственост,  № 27 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „САФКО-СТЕФАН ГУДЖОВ” ЕООД, с ЕИК ………… за обект: „СЛАДКАРСКИ ЦЕХ”, находящ се в УПИ III-251, кв. 58 по регулационния план на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик, със средно денонощен дебит до 0,03 л./сек., целогодишно от 01 януари до 31 декември за 365 дни в годината, в обем до 946,00 куб. м. за година, за срок от 10(десет) години, с цел на водовземането – „всички други цели”, възмездно.

            2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №18 от дневния ред, по вх.№109/15.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!