РЕШЕНИЕ №51 /28.02.2019г.

Относно: Отказ за издаване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник КЕИ № 7 „Сярна баня”от Находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „ТАНСИМ-С” ООД за обект: „Възстановителен център за настаняване”, находящ се в УПИ V-562, 8483 в квартал 294 по плана на гр. Велинград, ул. ……….., гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение № 28/04.02.2011 год. на Министъра на околната среда и водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” и ал.3 от Закона за водите и постъпило заявление от Д. Милушева и Цв.Милушева, в качеството им на управители на „ТАНСИМ-С” ООД с ЕИК ……………………….с вх. № 53-00/520 от 20.03.2018 год.  за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващо водовземно съоръжение – КЕИ № 7 „Сярна баня” и след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Общински съвет-Велинград не дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник КЕИ № 7 „Сярна баня” от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „ТАНСИМ-С” ООД за обект: „Възстановителен център за настаняване”, находящ се в УПИ V-562, 8483 в квартал 294 по плана на гр. Велинград, ул. ………………, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, със средно денонощен дебит до 0,15(нула цяло и петнадесет)л./сек., целогодишно от 01 януари до 31 декември за 365(триста) дни в годината в обем до 4 730,00(четири хиляди седемстотин и тридесет) куб. м. за година, за срок от 10(десет) години с цел на водовземането – „всички други цели”, възмездно, на основание чл. 68, т. 4 от Закона за водите

            2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №19 от дневния ред, по вх.№110/15.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!