РЕШЕНИЕ №57 /28.02.2019г.

Относно: Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застройка съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

           1.Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застройка съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

          Съгласно приложената идейна скица, целта на проекта е:

            -да бъде изменена регулацията на УПИ ІІІ-403 и ІV-402,404, така че да се образуват нови УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници, съгласно §8 от ЗУТ;

            -строителство на сгради в съответствие с отреждането на нов УПИ ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ /жилищна сграда – на граница от изток и сграда с търговски обект на първи етаж и жилище на втори етаж – на съответно 1,00 м и 3,00 м от север и запад /улици/ и на граница от изток, както и запазване на съществуващите жилищни сгради в новите УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, при устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина /до 10 м/, означена като /Жм/, и максимални параметри на застрояване: етажност – до 3 етажа, височина на стрехата – до 10 м, плътност на застрояване – до 60%, Кинт –до 1,2, минимално озеленяване – 40%

             Площ на нов УПИ ІІІ-403 – 170 кв.м.

             Площ на нов УПИ ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“– 230 кв.м.

             Площ на нов УПИ VІ-402,1378 – 169 кв.м.

             Площ на общински ПИ с проектен № 1377 към нов УПИ ІV-404,1377 – 69 кв.м.

             Площ на общински ПИ с проектен № 1378 към нов УПИ VІ-402,1378 – 35 кв.м.

             Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

            2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №25 от дневния ред, по вх.№120/18.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!