РЕШЕНИЕ №58 /28.02.2019г.

Относно: Дава съгласие по изработения проект- Проект за частично изменение на план за регулация на основание §8 от ЗУТ за УПИ VІІ-178 в кв.48 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.12,8 ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

               1.Дава съгласие по изработения ПУП- Проект за частично изменение на план за регулация на основание §8 от ЗУТ за УПИ VІІ-178 в кв.48 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

              С проекта за частично изменение на план за регулация, уличната регулация в югозападната част на УПИ VІІ-178 се променя по съществуващата на място масивна ограда и сграда. Дворищната регулация между УПИ VІІ-178, VІ-179 и VІІІ-177 се изменя по имотните граници на ПИ 178, 179 и 177 съгласно §8 от ЗУТ. По този начин след направените промени парцелите са с площи и отреждане, както следва:

           УПИ VІІ-178 с площ 675.00 кв.м. по имотните граници на ПИ 178.

           УПИ VІ-179 с площ 543.00 кв.м. по имотните граници на ПИ 179.

           УПИ VІІІ-177 с площ 318.00 кв.м. по имотните граници на ПИ 177.

           Промените са отразени с зелен цвят в идейното предложение.

           Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

            2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №26 от дневния ред, по вх.№119/18.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!