РЕШЕНИЕ №59 /28.02.2019г.

Относно: Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ LХІІІ-1015,1202 в кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ LХІІІ-1015,1202 в кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.

            С проект за частично изменение на плана за застрояване се предвижда промяна в одобреното  застроително петно за УПИ LХІІІ-1015,1202 по следния начин: ново застроително петно до три етажа – свързано застрояване с УПИ ХХХVІ-1203, като се спазват всички нормативни отстояния от другите съседни имоти, като е предвидено двуетажното ниско тяло на улична регулация. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“, със следните параметри: плътност на застрояване- 60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона – Жм.

             Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

             2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.02.2019г., Протокол №3, точка №27 от дневния ред, по вх.№101/12.02.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!