Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 346/11.03.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :

        Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ в кв.5 по плана на с. Магерово, Община Велинград.

          С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната и дворищните регулационни линиине не се променят. УПИ ІІ се дава ново отреждане, както следва:

     УПИ ІІ-„Молитвен дом – Джамия “ с площ 600.00 кв.м.

          С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда свободно и свързано застрояване с УПИ ІІ, а южната застроителна линия се поставя на 2м. от имотната граница.                 Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

          Параметри на застрояване са: етажност – 3 етажа, плътност на застрояване- 60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона „Жм“.

          Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в идейната скица.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

12.03.2019 г.

Коментарите са изключени!