Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 346/11.03.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава : Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ в кв.5 по плана на с. Магерово, Община Велинград. С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната и дворищните регулационни линиине не се променят. УПИ ІІ се дава ново отреждане, както следва: УПИ ІІ-„Молитвен дом – Джамия “ с площ 600.00 кв.м. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда свободно и свързано застрояване с УПИ ІІ, а южната застроителна линия се поставя на 2м. от имотната граница.                 Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“. Параметри на застрояване са: етажност – 3 етажа, плътност на застрояване- 60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона „Жм“. Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в идейната скица.   Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.       АБ 12.03.2019 г.    
Коментарите са изключени!