АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.  в част :

 

VІІ.Продажби на общинска земя.

 

2.Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОбС/продажба на земя на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имот:

 

– ? ид.част от поземлен имот с идентификатор 10450.502.1429 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, целият с площ от 522 кв.м., одобрен със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК/Номер по предходен план:6645, квартал:358, парцел:ХІ./, АЧОС №520/29.04.2005 год.

 

3.По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имоти:

 

 – 126 кв.м. идеална част от поземлен имот с идентификатор 10450.502.3454 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик/стар идентификатор: 10450.502.3190; 10450.502. 1924; номер по предходен план:7023,7079 кв.4141, парцел І/, целият с площ от 1157 кв.м. по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/ 06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-71-02.01.2019 г. на Началника на СГКК-Пазарджик , АЧОС№1076/14.11.2018 год.;

- 866 кв.м. идеална част от поземлен имот с идентификатор 10450.502.3453 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик/стар идентификатор: 10450.502.3191; 10450.502. 1929, 10450.502.1906; номер по предходен план:6288,7735 кв.4141, парцел ІІ/, целият с площ от 3012 кв.м. по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/ 06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №18-71-02.01.2019 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, АЧОС№1077/14.11.2018 г.;

 

Коментарите са изключени!