ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 53-00/452 от 15.03.2019 год. с възложител „БРАТЯ КОЦЕВИ“ ООД, гр. Велинград

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„ Монтаж и пускане в експлоатация на нов водогреен котел на твърдо гориво“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.2392 (УПИ XL-6404), кв.84, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

 

 

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 15.03.2019 год. (петък) до 29.03.2019 год. (петък) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

 

         Дата: 15.03.2019 г.

 

 

Коментарите са изключени!