Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            с Решение № 30/31.03.2019 г. на Общински съвет Велинград, Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост и съсед на частни имоти по кадастрален план на с. Всемирци, общ. Велинград.

          С проекта се иска допълване , поправка и оцифряване на кадастрален план на с. Всемирци , общ. Велинград одобрен със Заповед № 395 от 09.07.1987 г., Заповед № 1510 от 25.09.2015 г. и Решение № 277 от 30.07.2015 г. на Общински съвет гр. Велинград

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

АМП

Коментарите са изключени!