Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 348/11.03.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :

        Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ VІ в кв.99 по плана на с.Драгиново, общ. Велинград.

        С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно за УПИ VІ по следния начин:- северната застроителна линия се поставя на разтояние 1,5 м. от границата с УПИ V съгласно нотарялно заверена декларация от собственика на УПИ V с рег.н. 11/11.01.2019 г., южната застроителна линия се поставя на 3м. от границата с УПИ VІІ съгласно нотарялно заверена декларация от собственика на УПИ VІІ с рег.н. 10/11.01.2019 г., източната регулационна линия се поставя на уличната регулационна линия /улицата е с ширина 10м./, а разтоянието от дъното на УПИ VІ се спазва 5м.

          Устройствената зона в която ще попаднат е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

         Параметрите на застрояване са: етажност-до 3 етажа, плътност на застрояване -60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона –Жм, дадени по долу в таблицата и в матрица в графичния матерал.

         Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

20.03.2019 г.

Коментарите са изключени!