РЕШЕНИЕ № 64 /28.03.2019г.

Относно: Избиране на Кмет на Кметство с. Долна Дъбева, Община Велинград, Област Пазарджик.

На основание чл. 42, ал. 7, чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 60, ал.1 от АПК, § 3, ал. 16 от Постановление № 4 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 32 от 2010 г.), Решение № 6 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Велинград и след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Избира за кмет на кметство с. Долна Дъбева в община Велинград, област Пазарджик, Умер М. Кергин, с ЕГН********** .

2. Определя трудово възнаграждение на кмет на кметство в размер 681 лева, (съгласно Решение № 6 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Велинград).

Допълнителното възнаграждение за професионален опит се определя за периоди, в които лицето е заемало длъжност кмет.

3. ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал. 1 от АПК, поради необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, а именно подписване на документи на основание чл. 92 от Закон за гражданска регистрация (адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес) както и  за произвеждане на два вида избори за представители на Р.България в Европейския парламент през месец май 2019г. и за общински съветници и кметове  през месец октомври 2019г., тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда  то, следва да се приложи чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение на решението на Общински съвет-Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.03.2019г., Протокол №5, точка №1 от дневния ред, по вх.№225/25.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!