РЕШЕНИЕ № 70/28.03.2019г.

Относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2019г.

На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование и след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2019г

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.03.2019г., Протокол №5, точка №8 от дневния ред, по вх.№190/15.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

 

 

Коментарите са изключени!