РЕШЕНИЕ № 78/28.03.2019г.

Относно: Даване на съгласие за сключване на едногодишни договори с Банка „ДСК” ЕАД Клон Велинград за поставяне терминални устройства /АТМ/ – банкомати с външен достъп в сградата на „ТИЦ” и сграда на ч-ще „М.Драгинов”с.Драгиново.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.30, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Дава съгласие за  сключване на договори  с  Банка ДСК ЕАД  Клон Велинград  за поставяне терминални устройства (АТМ) – банкомати с външен достъп в следните обекти:

  • сградата на „СИП и ТИЦ”
  • сграда на читалище „Методи Драгинов” с. Драгиново

за срок от 1 /една/ година.

 2.Упълномощава Кмета на община Велинград да сключи договори за наем при месечен наем от 150 лв. без ДДС за всеки един обект.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.03.2019г., Протокол №5, точка №16 от дневния ред, по вх.№177/14.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!