РЕШЕНИЕ № 85/28.03.2019г.

Относно: Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници Д.Ил.К. в землището на гр. Велинград, община Велинград

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, и § 27, ал.2, т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. ПРЕДОСТАВЯ проектен поземлен имот с пл. № 10450.122.25, който е част от имот с пл. №10450.122.22  по КК одобрена със Заповед РД-18-1214 от 06.06.2018г. на АГКК /стар идентификатор с пл. №122022 по КВС на землище Велинград/; с площ 1,700 дка, м. „Бостанъовица”  с НТП „Гори и храсти в земеделска земя” -  на наследници  на Д.Ил.К., чието право на собственост се възстановява с Решение №1827/28.03.1993г. на ПК Велинград.  Същият е възстановен на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012г. на комисия по чл. 19, ал 1 от ЗСПЗЗ одобрено със Заповед  №РД-06-9/19.01.2012г. на Директора на ОД „Земеделие”- Пазарджик
  2. Задължава  Кмета на  Община   Велинград  проектен   поземлен  имот по  КВС на землище Велинград, община Велинград, да се отпише от актовете и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие Велинград и на заявителя по заявление №РД-13-565/31.05.2018г. – В.Хр., за сведение и изпълнение.

 

            Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.03.2019г., Протокол №5, точка №23 от дневния ред, по вх.№184/15.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!