РЕШЕНИЕ № 89/28.03.2019г.

Относно: Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-ЧИПР в кв.3 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- Съгласно приложените идейни скици, целта на проекта е да бъде изменена регулацията на УПИ VІ-общ., VІІ-общ., VІІ-общ., ХІІ-общ. и ХІІІ-общ., кв.3, така че проектните вътрешните регулационни граници да се поставят в съответствие с имотните граници, съгласно §8 от ЗУТ.

          Нова площ на УПИ VІ-общ. – 534.00 кв.м.

          Нова площ на УПИ VІІ-общ. – 504.00 кв.м.

          Нова площ на УПИ VІІІ-общ. – 463.00 кв.м.

          Нова площ на УПИ ХІІ-общ. – 494.00 кв.м.

          Нова площ на УПИ ХІІІ-общ. – 552.00 кв.м.

          Промените са отразени с зелен цвят в идейното предложение.

            2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.03.2019г., Протокол №5, точка №27 от дневния ред, по вх.№192/18.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!