РЕШЕНИЕ № 90/28.03.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи, м.”Голямо блато”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б и чл.125 от ЗУТ след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1.Разрешава изработване на - ПУП за промяна предназначението на земеделски земи.

            2.С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на имот 10450.149.1, 10450.149.3 и 10450.149.4, местност „Голямо блато” по КК на гр. Велинград, общ. Велинград от земеделска земя в режим на застрояване. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот:

          УПИ CLIX -„За Жилищно строителство, търговия и услуги” с площ 15 115 кв.м.

          Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством път от КК на гр. Велинград – ПИ 10450.150.110, който се свързва с републиканска пътна мрежа ІІ-84 и улица Хан Аспарух в гр. Велинград.

          С предвидения план за застрояване се предвижда строителство на сгради „За Жилищно строителство, търговия и услуги” с параметри на застрояване: плътност на застрояване – 60%, Кинт=1.2, минимална озел. площ – 40%, етажност – 1-3 етажа, височина на стреха – 10м.

          3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

          4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

          5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.03.2019г., Протокол №5, точка №28 от дневния ред, по вх.№199/18.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!