РЕШЕНИЕ № 91/28.03.2019г.

Относно: Разрешение за изработване на  Парцеларен план – Кабелна линия 1kV от БКТП „Марина ливада” до имотна граница на с идентификатор ПИ 10450.151.24 по КК на  гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.5, чл. 124а, ал. 1, чл.124б и чл.125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

          І.Разрешава изработване наПУП- Схема за трасе за КЛ-1кV от КРШ-1 на БКТП Превалата до нов КРШ-2 и модулно табло пред имот № 005023,местност „Превалата”, гр.Велинград общ. Велинград въз основа на възлагането от „Електроразпределение Юг” ЕАД.

          Целта на разработката е да се определи трасе за кабелна линия 1kV от БКТП „Марина ливада” до имотна граница на ПИ с идентификатор 10450.151.24 по КК на гр. Велинград, възложено от „Електроразпределение ЮГ” ЕАД на д-р инж. В. Цветков.

          Трасето не засяга обработваеми земи или земи в горски фонд,а също и частни имоти.

          Дължината на проектното трасе е 155.91м.

         ІІ.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

         ІІІ.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

         ІV.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

         V.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.03.2019г., Протокол №5, точка №29 от дневния ред, по вх.№200/18.03.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!