Сесия 2019-03-28

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Избиране на Кмет на кметство с.Долна Дъбева, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 64 
 2. Питания и въпроси.
 3. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в гр.Велинград” пред ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.РЕШЕНИЕ № 65

Докл.В.Атанасов

 1. Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 66

 Докл.:Н.Стефанова

 1. Приемане на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 67

Докл.:Н.Стефанова

 1. Междинна оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Велинград за периода 2016-2018г. РЕШЕНИЕ № 68

Докл.:Т.Кръстева

 1. Актуализация на Стратегията за развитие на социалните услуги 2016-2020г. РЕШЕНИЕ № 69

Докл.:Т.Кръстева

 1. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ № 70

Докл.:М.Зинкова-Шенкова

 1. Одобряване на Годишен доклад за 2018г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020г. РЕШЕНИЕ № 71

Докл.:Д.Бошнакова

 1. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи с 3 902 044лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ № 72

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Приемане на решение за енергийно-ефективна модернизация на селищните системи за улично осветление в Община Велинград, чрез договор с гарантиран резултат /ЕСКО договор/.РЕШЕНИЕ № 73

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Даване на съгласие да се приемат извършените инвестиции от оператора по ВиК през периода 2016г.-2018г.РЕШЕНИЕ № 74

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2019г. РЕШЕНИЕ № 75

Докл.:Н.Келчева

 1. Продажба на земя-ЧОС, представляваща ? ид.част от поземлен имот, целия с площ от 522кв.м. на Васил Г.Аврамов, собственик на законно построена сграда на основание учредено ОПС върху нея и определяне на пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ № 76

Докл.:М.Белухова

 1. Прекратяване на съсобственост върху поземлени имоти чрез продажба частите на общината и определяне пазарна цена на общинските имоти /хотел „Инфинити”/. РЕШЕНИЕ № 77

Докл.:М.Белухова

 1. Даване на съгласие за сключване на едногодишни договори с Банка „ДСК” ЕАД Клон Велинград за поставяне терминални устройства /АТМ/ – банкомати с външен достъп в сградата на „ТИЦ” и сграда на ч-ще „М.Драгинов”. РЕШЕНИЕ № 78

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Даване на съгласие за одобрено петно за поставяне на електромеханични играчки-колички и сключване на договор в кв.660 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 79

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Даване на съгласие за ползване на 2бр.одобрени петна за поставяне на електромеханични детски колички и сключване на договори за 1г. в кв.1981 по плана на гр.Велинград/ Боров парк/. РЕШЕНИЕ № 80

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на петно от 20кв.м./в парка пред църквата в кв.Лъджене/. РЕШЕНИЕ № 81

 Докл.:Иво Ардалиев

 1. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на петно от 20кв.м. /в парка пред църквата в кв.Лъджене/. РЕШЕНИЕ № 82

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг на магазин със ЗП площ 72кв.м., находящ се в кв.126 по плана на гр.Велинград /бивш спортен магазин/.РЕШЕНИЕ № 83

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци Георги П.Пунев и Иван П.Пунев в землището на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ № 84

Докл.:Илияна Бошнакова

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Димитър Ил.Каров в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 85

Докл.:Илияна Бошнакова

 1. Продажба на прогнозни количества стояща дървесина от корен чрез търг. РЕШЕНИЕ № 86

Докл.:Алекс Бошнаков

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи, м.”Голямо блато”. РЕШЕНИЕ № 87

Докл.:арх.Еми Бушнакова

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ЧИПРЗ в кв.94 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ № 88

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-ЧИПР в кв.3 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 89

Докл.:А.Бошнак

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи, м.”Голямо блато”. РЕШЕНИЕ № 90

Докл.:арх.Еми Бушнакова

 1. Разрешение за изработване на парцеларен план от БКТП „Марина ливада” до модулно табло в м.”Превалата”. РЕШЕНИЕ № 91

Докл.:арх.Еми Бушнакова

 1. Даване съгласие за изготвен ПУП-ПР, засягащ част от кв.10 по плана на с.Алендарова. РЕШЕНИЕ № 92

Докл.:инж.Али Палов

 1. Проект за изменение на улична регулация за улица между кв.1 и кв.6 в с.Кандьови. РЕШЕНИЕ № 93

Докл.:инж.Али Палов

 1. Проект с изменение на улична регулация в кв.4 по плана на с.Алендарова. РЕШЕНИЕ № 94

Докл.:инж.Али Палов

 1. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ № 95

Докл.:инж.Али Палов

 1. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2018г.РЕШЕНИЕ № 96

Докл.:Арх.Тодор Енев

 1. По програмата за работа на ОбС:

  35.1.Отчет за постъпилите  приходи от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2018г.

35.2.Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2019г., относно общинска пътна мрежа, с приложение План за работа през 2019г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“;

35.3.Доклад за състоянието на водопреносната мрежа за минерална вода и каптажите на изворите; Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в общинския бюджет; Проверка състоянието на вододайните зони и набелязване мерки за опазването им.

Коментарите са изключени!