ЗАПОВЕД № 535 Велинград, 05.04.2019 г.

О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19

З А П О В Е Д

№ 535

Велинград, 05.04.2019 г.

    Със заповед № 510 от 01.04.2019 г. на кмет на община Велинград са образувани избирателните секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.. Със същата заповед е утвърдена номерацията, обхвата и техния адрес. Заповедта е влязла в сила на 05.04. 2019 г..

    На 05.04.2019 г. е констатирана допусната очевидна техническа грешка неизискваща се по закон описателна част на помещението за секция с утвърден номер 037 в село Драгиново, отговарящо на утвърдената със заповедта локализационната единица.

Описателна част е с текст „читалище „М. Драгинов” /Пенсионерски клуб/”.

    Предвид гореизложеното, и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 8, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 от Изборен кодекс, чл. 89, ал. 3 от ЗГР

Н А Р Е Ж Д А М:

    Поправям допусната очевидна фактическа грешка за секция с утвърден номер 037, обхват и адрес в село Драгиново като заличавам израза: „читалище „М. Драгинов” /”.

    Заповедта за поправка на фактическата грешка да се обяви на страницата на Община Велинград и на таблото за обяви от началник на отдел „ГС”, извършването на което да се документира от секретар на община, началник на отдел „ГС” и служител от отдел „АИОВО” (деловодство). Изпълнението на задълженията, свързани със съобщаването й на Областен управител, Районна избирателна комисия, на ГД „ГРАО” и на ТЗ “ГРАО” възлагам на началник на отдел „ГС”.

    Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Областен управител в тридневен срок от обявяване, по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!