ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 6, ал. 10от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх.№32-01/65 от 05.04.2019 год. от РИОСВ – Пазарджик

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„ Монтиране и пускане в експлоатация на нов водогреен котел на твърдо гориво“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.2392 (от който е образуван УПИ XI- 6404), кв.84, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

 

 

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 08.04.2019 год. (понеделник) до 28.03.2019 год. (вторник) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220. ИНФОРМАЦИЯТА Е НАЛИЧНА В СТАЯ №40 В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД

 

         Дата: 08.04.2019 г.

 Искане

 

 

Коментарите са изключени!