Справка за постъпили предложения

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград

ВНОСИТЕЛ,

ВХ. №

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С РЕЗЮМЕ НА БЕЛЕЖКИ

ПРИЕТИ/НЕПРИЕТИ

ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

     По обявеният проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград , не са постъпили предложения, становища и по друг начин наименовани заявления, свързани с обявения проект.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ                     /П/

Кмет на община Велинград               на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

(Подпис: Атанас Палигоров

Зам.-кмет на община Велинград

Оправомощен със Заповед

№ 553/08.04.2019 год.

на кмета на община Велинград)

 

 

 

Изготвил:                                          /П/ на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Ат. Вецов – юрисконсулт отдел „УСНРОПЗ”

 

 

Коментарите са изключени!