ЗАПОВЕД №575

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19

З А П О В Е Д

№575

Велинград,10.04.2019 г.

         На основание заповед № 510/01.04.2019 г. на кмет на община Велинград за образуване на избирателни секции на територията на община Велинград и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, издадена заповед № 22/10.04.2019 г., вх.№ 31-00/11 от 10.04.2019 г. от ръководител на лечебно заведение  „МБАЛ- Велинград” ЕООД, бул. „Съединение 49Л, Велинград, решение на ЦИК и формиран номер на секция № 030 със заповед № 510/01.04.2019 г.

НАРЕЖДАМ:

ОБЯВЯВЯМ ВЛИЗАНЕ В СИЛА на точка III от заповед № 510/01.04.2019 г. на кмет на община Велинград, с която е утвърдена номерацията и адресите на избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други социални институции за предоставяне на социални услуги, а именно:

за Секция № 030 – МБАЛ- Велинград ЕООД, бул. „Съединение 49Л, Велинград.

Настоящата заповед да се съобщи от г-жа Георгиева незабавно на РИК Пазарджик за формиране на номер, на таблото за обяви и на интернет – страницата, а от г-н Кадинов – за РУ Велинград към МВР и РС ПБЗН.

 

Д- Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!