Обявление

                           На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 597 от 16.04.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване, както следва :

-с проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация на ул. Банска между о.т.1736 и о.т.1995 се променя в частта на УПИ VII, като регулационната линия се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 10450.501.2460. Освен това УПИ VII се отрежда за имот 2460 от КК на гр. Велинград.

             – с проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VII8702, кв.286 до три етажа, плътност на застрояване – маскимум 60%, Кинт =1,2, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците, а източната застроителна линия се разполага на уличната регулация.

Коментарите са изключени!