Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 596 от 16.04.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за  УПИ  XV-8503  в кв.287   по плана на гр.Велинград , като се променя  отреждането на УПИ с ново : XV -2341   „За ЖС, търговия и услуги“ съгласно зеления цвят в скицата-идейно предложение. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно , до три етажа , като се спазят  отстоянията от другите имоти и съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение.Спазен е и сервитутът от преминаващия в съседство проводник /4м/. Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 60 %, К инт. – 1,2, височина на стрехата – до  10м.
Коментарите са изключени!