Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 561/09.04.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :

        Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ ХХІV в кв.21 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

           С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно за УПИ ХХІV до три етажа по следния начин: свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците и двуетажно тяло на улична регулационна линия от запад на имота. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

          Устроиствените параметри са следните: Плътност на застрояване-до 60%; Кинт-до 1,2; озеленяване- 40%; устройствена зона „Жм“.

             Измененията са показани със кафяв цвят в идейната скица.

        Заповедта  се намира в сградата на Община Велинград.

АБ

16.04.2019 г.

Коментарите са изключени!