Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 91/28.03.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:

        Изработване на ПУП Парцеларен план – Кабелна линия 1 kV от БКТП „Марина ливада” до имотна граница на с идентификатор ПИ 10450.151.24 по КК на  гр.Велинград.

        Целта на разработката е да се определи трасе за кабелна линия 1 kV от БКТП „Марина ливада” до имотна граница на ПИ с идентификатор 10450.151.24 по КК на гр. Велинград, възложено от „Електроразпределение ЮГ” ЕАД на д-р инж. В. Цветков.

        При проектиране са използвани изходни данни от кадастралната карта на землището на гр. Пазарджик и идейно задание от Възложителя.

        Предвижда се оста на кабела да е на 0.60м. от имотните граници.

        Сервитутът на новопроектирания кабел е по 2.0м. от страната на пътя и 0.60м. от страната на имотите.

        Изготвянето на парцеларния план е съобразено с разпоредбите на ЗУТ. Съдържанието на графичния и текстовия материал е съгласно Наредба № 18/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

        Дължината на проектното трасе е 155.91м.

 Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

Арх. ЕБ

11.04.2019г.

Коментарите са изключени!