Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 87/28.03.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:

        Изработване на ПУП за промяна предназначението на УПИ С – 100 „За Жилищно строителство” /ПИ 104503.149.100 е с площ 818 кв.м./  в местността „Голямо блато”.

        С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на имот 10450.149.100 от „ливада” в „За Жилищно строителство”. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот:

        УПИ № С-100 – „За Жилищно строителство” с площ 818,00кв.м.

        Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством полски път от КК на гр.Велинград – ПИ 10450.149.90, който се свързва с път от републиканската пътна мрежа ІІ-84.

        В плана за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот „За Жилищно строителство” се предвижда застроително петно до три етажа – „свободно” застрояване.

        Устройствената зона съгласно одобреният ОУП на гр. Велинград е „Жилищна с малка плътност и височина на засрояването”.

        Параметри на застрояване: – плътност на застрояване – 60%, Кинт= 1.2, минимална озел. площ – 40% ,етажност – 1-3 етажа, височина на стреха – 10м.

 Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

Арх. ЕБ

11.04.2019г.

Коментарите са изключени!