Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 90/28.03.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:

        Изработване на ПУП за промяна предназначението на УПИ CLIX „За Жилищно строителство, търговия и услуги” /ПИ 10450.149.1 е с площ 2223 кв.м, 1050.149.3 е с площ 6936 кв.м и 10450.149.4 е с площ 5956 кв.м./  в местността „Голямо блато”.

        С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначението на имот 10450.149.1, 10450.149.3 и 10450.149.4, местност „Голямо блато” по КК на гр. Велинград, общ. Велинград от земеделска земя в режим на застрояване. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот:

        УПИ CLIX -„За Жилищно строителство, търговия и услуги” с площ 15 115 кв.м.

        Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством път от КК на гр. Велинград – ПИ 10450.150.110, който се свързва с републиканска пътна мрежа ІІ-84 и улица Хан Аспарух в гр. Велинград.

        С предвидения план за застрояване се предвижда строителство на сгради „За Жилищно строителство, търговия и услуги” с параметри на застрояване: плътност на застрояване – 60%, Кинт=1.2, минимална озел. площ – 40%, етажност – 1-3 етажа, височина на стреха – 10м.

        Устройствената зона съгласно ОУП на гр. Велинград е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване”.

 Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

Арх. ЕБ

11.04.2019г.

Коментарите са изключени!