Обявление

      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 578 от 12.04.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ XXIII-8611 в кв. 247 по плана на гр.Велинград / ПИ 10450.501.2373 по кадастрална карта/   , като  в същия се предвижда  ново застроително петно за  сгради до три етажа и се спазят всички нормативни отстояния от  другите урегулирани поземлени имоти съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение.

                   Представена е и нотариално заверена декларация от съседа от север за намален сервитут – рег.№ 1276 от 13.03.2019г.

                   Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 60 %, К инт. – 1,2, височина на стрехата – до  10м.

Коментарите са изключени!