Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 579  от 12.04.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за УПИ № XXXII-8543 /п.и. 10450.501.2356/ и  № V-”За озеленяване” /п.и. 10450.501.1409, 10450.501.1411 и 10450.501.1413/, кв. № 4023, така че да се образуват нови у.п.и. № XXXII-ЖС и № V-”За озеленяване”, кв. № 4023, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград съгласно зеления цвят в скицата-идейно предложение;

- строителство на сгради в съответствие с отреждането на нов у.п.и. № XXXII-ЖС – свързано застрояване с у.п.и. № VII-3201 и № XXXVII-1701,1703, кв. № 4023 , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград, както и запазване на съществуващата в имота жилищна сграда съгласно червения цвят в скицата – идейно предложение , при устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм), и максимални параметри на застрояване : етажност – до 1 етаж, височина на стрехата – до 4 м, плътност на застрояване – до 60 %, Кинт = до 1,2 , минимална озеленена площ – 40 %.

Коментарите са изключени!